ஏன் அவன் ம னைவி அவ னை விட் டுப் போயி ட்டா.? பிக் பாஸ் அசீ முக்கு தர மான பதி லடி கொடு த்த பிர பல நடி கை.!! இணைய த்தில் வெ டிக் கும் சர்ச் சை.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன்  6  ஒருவ ழி யாக   முடிவ டை ந்து   விட் டது  .  இதில்   அசீம்   வெற் றி   பெற் றார்  .  பல     மக்க ளு க்கும்  இது  வெறுப் பை   கொடு த்தது .  ஏனெ ன் றால்   விக் ரமன்   அல் லது   ஷிவின்   இரு வரில்   தான்   ஒரு வர்   வெ ற்றி   பெற   வேண் டும்   என   மக் கள்   நி னைத்தி ரு ந்தனர்.

 

 

ஆனா ல்   இவர்  ஏன்   வெற் றி  என   பிரப லங் கள்   உட்ப ட   பலரை யும்   அதிர் ச்சி   ஆக் கியது .   அத னால்   ப லரும்   தங் களது   விமர்ச னங் களை   கூறி   வருகி ன்ற னர்.  இந்த   நிலை யில்   விக்ரம னை   இத ற்கு   முன் னாள்   பிக் பாஸ்    போட் டியாள ராக   இரு ந்த   காஜ ல்   அவ ர்கள்   தனி யார்   சேனலு க்கு   பே ட்டி   ஒன்று   எடு த்திருந் தார்.

 

 

அதை   பா ர்த்து   அசி ம்   ரசிக ர்க ள்   காஜ லை   தரை க்குறை வாக     விமர்ச னம்  செய்து   வருகி ன்ற னர் .   குறி ப்பாக   இதற் கு   தான்   உன்   கண வர்   உன் னை   விட்டு   போ யிட்டா னா  ?   என்று   தரை குறை வாக   விமர் சனத்தி ற்கு    தற் போது   காஜல்   பதி லடி   ஒன் றை   கொடு த்து   இருக் கி றார்.

 

 

அதா வது   அவர்   கூ றியது   கா ப்பி   பேஸ்ட்   செய் யும்   நாய் களே ?    உன்   ம க்கள்   நாய கன்   அசீ மை   ஏன்   அவன்   மனை வி   விட்டு   போ யிட் டா  ?    என்று   பதி லடி   கொடு த்து ள்ளா ர்  .  அவ ரது   இந்த   பதிவு   தற் போது   இணை யத்தி ல்   பரபர ப்பை   ஏற் படு த்தி   இ  ருக் கிறது.

 

 

மே லும்   பிக் பாஸ்   முடி ந்து   கிட்ட த்த ட்ட   இர ண்டு   வா ரங் கள்   ஆகும்   நிலை யில்  இன் றும்   இந்த   பிரச்ச னை கள்   இருந் து  தான்   வரு கிறது  .   மே லும்   இரு க்க   இந்த  பிரச்ச னை கள்   அதி கரித் துக்   கொண் டு தான்   இரு க்கி றது  .  தற் போது   காஜ லின்   இந்த   பதிவு   இணை யத் தில்   மீண் டும்    சர் ச்சை யை   கிள ப்பி   இ ருக்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.