பழம் பெரும் நடி கையின் பயோ பி க்கில் நடி க்கும் நடி கை தம ன்னா.!! எந்த நடி கை தெரி யுமா.? இணை யத் தில் வெளி யாகி வைர லாகும் செய்தி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   ந டிகை யாக   இருப் பவர்   தான்   தமன் னா .  இவர்   தமிழ்   சினிமா வி ல்   முன் னணி   நடி கர்களு க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து    பிரப லமா னார் .   அதை   தொ டர் ந்து   தற்போ து   இவ ருக் கு   தமி ழில்   அதிக   பட   வாய் ப்பு கள்   அமைய  வில் லை.

 

 

ஹி ந்தி   திரை ப்படங் களி ல்   ந  டித்து   வருகி றார் .   அங் கும்   பல   படங்க ளில்   கமிட் டாய்   இருக் கி றார்.    இ ந்த   நிலை யில்   சமீப த் தில்   ர ஜினி   நடி ப்பில்    உரு வாகி   வரும்   ஜெ யி லர்   திரை  ப்ப டத்தில்   இவர்   இணை ந்து    இ ருக்கி றார்.

 

 

 

இந்த   நிலையி ல்   இவர்   பிர பல   முன்  னாள்    பழம்   பெறும்   நடிகை யின்   வாழ் க்கை   வர லாறு   கதை யில்   நடி க்க   இருப்ப தா க   தற் போது   தக வல்   வெளி யாகி   இருக் கி றது.    தென் னிந்தி யாவில்   பழம்  பெ றும்   நடி கை யாக   இரு ந்த வர்  தான்   ஜமு னா .

 

 

கட ந்த   1954   ஆம்   ஆ ண் டு   வெளி யான   பணம்   படு த்தும்   பாடு   படத் தின்  மூலம்   அறிமு க மானார் .  அதை   தொ டர்ந் து  தமிழ் ,   தெலுங் கு ,   கன் னடம்  என   அந்த கால த்தி லேயே   பல   மொழி களி லும்   நடி த்திரு க்கி றார் .   தமி ழில்   எம்ஜி ஆர்,   சிவாஜி  என   அவ ர்க ளுக் கும்   ஜோ டியாக   நடித் தவ ர்    இவர் . 

 

 

இவர்  தனது   86    வ  யதில்   வயது   முதி ர்ச்சி    கார ணமா க   க டந்த   மாதம்   மரண ம்   அடை ந்தார் .   இந்த   நிலை யில்   அவ ரது   வாழ்க் கை    வர லாறு   பட மாக   தயா ராக   இருக்கி றதா ம்.   இதில்   தான்   நடி கை    தம ன்னா   நடி க்க   இரு ப்பதா க   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யாகி யிரு க்கி றது.

 

 

அத ற்கான  பேச் சுவார்த் தை     நட ந்து   வருகி றதா ம்    மே லும்   தமிழ்   இயக் குன  ர்   தான்   இந்த   படத் தை   இய க்கு வார்   என்று   அ றிவி ப்பில்   வெளி யா கும்   என்று   சொ ல் லப்பட் டு   வரு கிற து .   இதன்   மூலம்   தமன் னா   மீண் டு  ம்    த  மிழில்   தனக் கான   இ  டத்தை    பிடிப் பார்   என்று   எதிர் பார்க் கப்படு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.