என்னது படத்தில் இரண்டாவது ஹீரோயினா.? கோபத்தில் உச்ச நடிகர் படத்தை உதறித் தள்ளிய நயன்தாரா.!!எல்லாம் அந்த நடிகையால் தானா ?

0

தென் னி ந்திய   சினி மாவில்   நம் பர்  ஒன்   நடிகை யாக   இருப் ப வர்   நடி கை   நயன் தாரா  . இவர்   சி னிமா   துறை யில்   நுழை ந்ததி லிருந் து   தற் போது   வரை   நம் பர்   ஒன்   ஆக வே   இருந் து   வரு கிறா ர் .   மே லும்   லேடி    சூப் பர்   ஸ் டார்   பட்டமு ம்   இவரி டம்     தான்   இரு க்கி றது.

 

 

அதே போல்   அதிக   சம்ப ளம்   வாங் கும்   நடிகை யா கவும்   தென்னி ந்தி யாவில்   இவர் தான்   இரு ந்து   வருகி றார்  .  திரும ண மான   பின் பும்   மார்க் கெட்   குறை யாமல்   தற் போது   கிட் டத் தட்ட   10   கோடி   வரை   சம்ப ள மாக   வாங் கிக்   கொண் டிருக் கும்   நடி கை   இவர்   மட்டு ம்  தான்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிரப ல   மலை யாள   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   மோ கன் லால்   நடிப் பில்   ஜித்து   ஜோ சப்   இய க்கி   வரும்   தி ரைப்ப டம்   ராம் .   இதில்   அவரு க்கு   ஜோடி யாக   நடி க்க   திரி ஷா   கமி ட்டா கி   இரு க்கி றார்  . மேலும்   இந்த   படத் தில்   மற் றொரு   முக் கிய   கதா பாத்தி ரத்தி ற்காக   ந யன் தாரா வை   அணுகி   இருக் கின் றனர்.

 

 

ஆனால்   நயன் தாரா   திரி ஷா   பட த்தில்   இருப் பதை   அறி ந்து    திரு மணம்   ஆன தையும்   குழந் தைக ள்   இருப் பதை யும்   சுட்டிக் கா ட்டி   நடிக் க   முடியா து   என   மறு த்து   விட் டா ராம் .    ஏற்க னவே    திரி ஷா  ,   நயன் தாரா   இரு வரில்   யார்   நம் பர்  ஒன்   என்று   போ ட்டி    இரு ந்து   வந் திருக் கிறது  .

 

 

ஆ னால்   நயன் தா ரா   பல   வருட ங்க ளாக   நம் பர்   ஒன் னாக   இரு ந்து   வந்தி ருக்கி றார்  .   அத னால்   திரி ஷா   நடிக் கும்   படத் தில்   நாம்   நடி க்க   வேண் டாம்   என   நயன் தாரா   அந்த   பட த்தில்   இரு ந்து   வில கி   விட் டா ராம்  . மே லும்    கா த்து  வா க்குல   இர ண்டு   காத ல்   படத் தில்   கூட   சமந் தா   க  தாபா த்திர த்தில்    திரி ஷா   தான்   நடி க்க   இரு ந்தா ராம்  .

 

 

ஆ னால்   நய ன்தா ரா   பட த்தில்  இருப் பதை   அறி ந்து   திரி ஷா   மறு த்து விட்டா ராம் .  அத னால்   திரி ஷா   மற் றும்   நய ன்தா ரா  இருவ ருக்கு ம்    மறைமு க மாக   சண் டை   பல   ஆண்டு களா க     இரு ந்து   வரு கிறது  .  இத னால்   இரு வரு க்கும்   இடை யில்   போட் டி    மன ப்பான் மை   அதிக ரி த்து   இருக் கி றது .   

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.