தனு ஷை ஓரம் கட் டிய வெற்றி மாறன்.!! கடும் கோப த்தில் இரு ந்து வரும் தனுஷ்.!! பின் னால் இரு க்கும் கார ணம் அந்த நடி கர் தான்.?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   தனுஷ் .   இவர்   திருச் சிற் றம்ப லம் ,   நானே   வரு வேன்   திரை ப்பட ங்களு க்கு   பிறகு   தற் போ து   கேப் டன்   மில் லர்   திரைப் படத் தில்   பிஸியா க   இரு ந்து   வரு கிறா ர் .    இந்த படம்   மிக ப்பெ ரிய  பொருட் செல வில்    பிரமா ண்ட மாக   உரு வாகி   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவரு க்கு   அடுத் தப டியா க   வா த்தி    திரை ப்ப டம்   பிப் ரவரி   மாதம்   வெளி யாக   இருக் கிற து .  தனுஷ்   கரி யரில்   வெற் றி   படங் கள்   இருந்தா லும்   அதில்   முக் கிய மான   வெ ற்றி   திரை ப்பட ங்களை    கொடு த்த வர்    இயக் குனர்   வெ ற்றி   மா றன்   தான்   .

 

 

தமிழ்   சினிமா வின்   இதுவ ரை   தோ ல்வி யை   கொடுக் காத   இயக் குன ர் .  இவர்    இய க்கு ம்   திரை ப்பட ங்கள்   கட் டாயம்   தேசி ய   விருது   படங் களா கத்தா ன்   அமை ந்தி ருக் கிறது .    தனுஷ்  வெற் றிமாற ன்    கூட்ட ணி யில்   பொல் லா தவன்,   அசு ரன்  ,  ஆடுக ளம்  ,  வடசெ ன் னை   என    அனை த்து   பட ங்க ளும்   வெற்றி   படங் களாக   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   வெ ற்றி   கூட் டணி   தமிழ்   சினி மாவி ல்   ஒரு   ரசி கர்   கூட் டம்   இருந் து   வரு கிறது .   தற் போது   தனுஷ்   அடு த்த   இர ண்டு    வருடங் களுக் கு   பி  ஸியாக   இருந் து   வருகி றார் .   அடு த்தடுத் த   படங் கள்   இரு ப்ப தால்   இரண் டு    வருடங் களு க்கு   தேதி களை   இல் லாத   அளவு க்கு   பிசி யாக    நடித் து   வரு கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   வெற்றி மா றன்   நடி கர்   சிம்பு வை   சந் தித்து   ஒரு   கேங் ஸ்டர்   கதை யை   கூறி யிருக் கிறா ர்  .  அந்த   கதை  சிம் புக் கு   பிடித் துப்   போக வும்   அவ ரும்     சம்ம தித்தி ருக்கி றார்  .   தன்னு டைய   போ ட்டி    நடி கர்   சிம்பு வை   சந்தி த்த தால்   தனுஷ்   தற் போது   வெற் றிமா றன்   மீது   வருத் தத்தி ல்   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

 

ஏற்க னவே     வடசெ ன் னை   2   திரை ப்படம்   உ  ருவாகா மல்   இரு க் கும்   நிலை யில்   தற் போது   சிம்பு வை   ச ந்தித்து   க தையை   கூறி   இரு ப்ப தால்   த  னுஷ்   தற்  போது   வெற்றி மா றன்   மீது  கோ பத் தில்    இருக் கி றார்   தனுஷ் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.