நடி கை மாள விகா மோகனு க்கு அடி த்த ஜாக் பாட் வாய் ப்பு .!! பான் இ ந்திய திரை ப்பட த்தில் உச்ச நடி க ருக்கு ஜோடி யா.?? வெளி யான லேட் டஸ்ட் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   த ற்போது  வளர் ந்து   வரும்   நடிகை க ளில்   முக்கி யமான வர்   தான்   நடி கை   மாள விகா   மோ கன் .   இவர்   மாஸ் டர்   திரை ப்பட த்தில்   விஜ ய்க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து    பிரப லமடை ந் தார்.

 

 

மே லும்   இன் ஸ்டா கிரா மில்    தொ டர்ந்து   க வர்ச்சி யான   புகை ப்படங்க ளை   பதி விட்டு  அதன்  மூல ம்   ரசிகர் க ளை   கவர் ந் தார் .   மாஸ் டர்   திரைப்ப டத்தி ல்   ந  டித்து    பிரப லம்   அடை ந்தார்.    அத ற்கு   முன் பு   ர ஜினி    நடிப் பில்   வெளி யான   பேட்ட   திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   சிறி ய   கதா  பா த்தி ரத் தில்    நடித் திரு ந்தார்.

 

 

அடு த்து   தனுஷ்  உடன்   மாற ன்    திரை ப்பட த்தில்   நடித் தார்  .  தற் போது   விக்ர முடன்   தங்க லான்   திரை ப்பட த்தில்   ந டி த்திரு ப் பதாக   சொல் லப்ப டுகிற து.   இந்த   நிலை யில்   இவருக் கு   சரி யாக   நடி ப்பு   வ ருவது   கிடை யாது   என்று ம்   அதனா ல்    வாய்ப் பு கள்   அமை வதில் லை   என் றும்    சொல் லப்படு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவ ருக்கு   தற் போது   ஜாக் பாட்   அடி க்கும்  வகை யில்   ஒரு   வாய் ப்பு   அமை ந்திரு க்கி றது  .  அதா வது  ஒரு   பான்   இந் திய    நடிக ரு டன்   இவர்   ஜோடி யாக   இருக் கிறா ராம்  . அந்த   நடி கர்   வேறு   யாரு மில் லை   பாகு பலி    திரை ப்படத் தின்   மூலம்   இந் திய   அள வில்   பி ரபல மடை ந்த    நடி கர்   பிர பாஸ்   தான்.

 

 

இவர்   பிரபா ஸுக்கு   ஜோ டியாக   தான்   அடு த்த   திரைப் படத் தில்   நடி க்க   இருக்கி றா ராம்  .  மாருதி   இய க்கத் தில்   உரு வாகும்   புதிய    படத் தில்   கதா நாய கனாக   பிர பாஸ்   நடி க்க   இருக் கி றார்  .  அந்த   படத் தில்   அ வ ருக்கு   ஜோடி யாக   தான்   மாளவி கா   நடி க்க   இ  ருக்கி றா ராம்.

 

 

இதை  அவ ரே    இன்ஸ் டா கிரா மில்  ரசிகர் களி டம்   கூறியி ருக் கிறா ர் .  தற் போது    தமிழ் ,  மலை யா ளம்   மட்டு மின்றி   பான்   இந்தி ய    ந டிகை யாக   மாற   இருக் கிறார்   மாள விகா   மோ கன்.   இ து   அவர்    ரசிகர் களு க்கு   மகிழ்ச் சி யை   கொ டுத்து   இருக் கி றது. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.