குக் வித் கோ மாளி இந்த சீசன் 10 வது போ ட்டி யாளர் இவர் தான்.!! ரக சிய மாக வைத் திரு க்கும் விஜய் டிவி.!! எந்த பிர பல ம் தெரி யுமா.??

0

விஜய்   டிவி யில்   பிர பலமா ன   நிக ழ்ச் சி    என் றால்   அது குக் வித்  கோ மாளி   நிக ழ்ச்சி   தான்.  இந்த   நிகழ் ச்சி    3   சீசன் களை   வெற் றிக ரமாக   முடி த்து   தற்போ து   நான் காவது   சீசன்   தொட ங்கி   இரு க் கிறது.

 

 

இதில்  முதல்   சீச னில்   வனி தா   விஜ யகுமா ர்   வெற்றி யாள ரா னார்  ,  இரண் டாவது   சீச னில்   கனி   மற்று ம்   மூன் றாவது   சீச னில்   ஸ் ருதிகா ஆகி யோர்   வெற் றி   பெ ற்று   இருக் கின்ற னர்.   நான் காவது   சீசன்   கட ந்த   வார ம்   கோலா கலமாக   தொட ங்கி யது.

 

 

 

இதில்  ஒன் பது   போ ட்டி யாளர் கள்   அறிமு கப்படுத் தப்ப ட்டன ர்  .  பத்தா வது   போட்டி யாளர்   நேரடி யாக   அடு த்த   வா ரம்   வரு வார்   என   கூறி விட் டனர் .   இந்த   பத் தா வது   போட்டி யாளர்   யார்   என்ற   கேள் வி   தான்   தற் போது   பல ருக்   கும்   எழு ந்து   இருக் கிற து.

 

 

மேலு ம்   இந்த   சீச னில்   போ ட்டியா  ளராக   க லந்து   கொண் டிரு ப்பவ ர்   தான்   சிவா ங்கி .  இவர் கட ந்த   மூன் று   சீசன்க ளில்  கோமா ளியாக   இருந் தவர் .  அத னால்   பலரு க்கு ம்  இது   ஆச்ச ரியத் தை   கொடு த்தி ருக்கி றது.

 

 

இந்த   முறை யும்   காமெ டி க்கு   ப ஞ்சம்   இல் லாமல்   இ ருந்து   வந்தி ரு க்கிற து .   இந்த  நிலை யில்   இந்த   பத்தா வது   போட் டியாள ர்   பல   படங்க ளில்    நெக ட்டிவ் வேடத் தில்  நடி த்து வரும்   மைம்  கோபி   தான்  என்  று   தற்போ து   சொ ல்லப்படு கிறது.

 

இவர் தான்   அடு த்த   வா ரம்   நேரடியா க   கல ந்து   கொள் வார்   என்று  தற் போது   தகவ ல்    வெளி யாகி   இரு க்கிற து .   இந்த   தக வல்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வைர லாகி   கொ ண்டிரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.