லண் டன் வரை சென்று அஜித் தால் அவமா னப்படு த்த ப்பட்ட பிர பல இய க்கு னர்.!! அஜித் இப் படி கூட செய் வாரா.?? அதி ர்ச்சி யான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடிக ரா க   இருப் ப வர்  அஜித் .  இவர்   நடிப் பில்   சமீ பத்தி ல்   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   வெற் றி   அடை ந்த   திரை ப்பட ம்   தான்   துணி வு  . இதை   அடு த்து   இவர்   இய க்கு னர்   விக் னேஷ்   சிவன்   இயக் கத் தில்   புதிய   படத் தில்   நடிக் க   இரு ந்தா ர்.

 

 

இதற் கான   ஆரம்ப   கட்ட   வேலை கள்   தொட ங்கிவி ட்டது .  ஆனா ல்   திடீரெ ன   தற் போது   இந்த   படத் தில்   இரு ந் து   விக் னேஷ்   சிவ னை   வில  க்கி   இரு க்கின் றன ர்  அ ஜித்   மற் றும்   தயாரி ப்பா ளர் .  இத னால்   விக்னே ஷ்    எதிர் கா லத்தை   கரு தாமல்   ஏன்   இப் படி   செய்தீ ர்க ள்   என   தற் போது   பல ரும்  கேட் டு   வரு கின் றனர்.

 

 

அதா வது   தற் போது   என்ன   சொ ல்லப் படு கிறது   என் றால்   விக் னேஷ்   அஜித் திட ம்   கதை   சொ ல்லி   உள் ளார்  .  அந்த   கதை யை   கேட்ட   அஜி த்   இது   பிடிக்க வில் லை   என்று   கூறி வி ட்டா ராம்.

 

 

அதை யும்   மீறி   விக் னேஷ்   சிவ ன்   ல ண்ட ன்   வரை   செ ன்று   தயா ரிப்பா ளரி டம்   இதே   கதை யை   கூறி யுள் ளார் .   தயா ரிப்பு   நிறுவ னம்   கதை யை   கே ட்டு   அதிர் ச்சி யடை ந்து   எட்டு   மாத ம்   உங்க ளுக்கு  கால   அவ காசம்   கொடு த்து   கதை யை   தயார்   செய் ய   சொ ல்லி   இருக் கின் றனர்.

 

 

மே லும்   இப் படி   ஒரு   குப்பை  கதை யை   எடு த்து   வந்தீ ர்கள்   என   கே ட்டு   இருக் கின் றனர் .  இவ் வாறு   அஜித்   மற்று ம்   தயாரிப் பாள ர்   அசி ங்கம்   படுத்தி யிரு ப்ப தாக   தற் போது   சொல் லப்படு கிறது  . மே லும்   இந்த   படத் தை   நீங்க ள்   இய க்க   வேண் டாம்   என் றும்   அவ ருக்கு   கூறி விட் டனர்.

 

 

மற் றொரு   சம யம்   அஜித்   தற் போது   இயக்கு னர்  மகிழ்  திருமே னியு டன்  இணை  ந்து   அடு த்து  திரை ப்படத் தை   முடி த்துவிட் டு   மீ ண்டும்   விக் னேஷ்   உடன்   இணை வா ர்   என்று   சொ ல்லப் படு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.