பி ர பல பிக் பாஸ் நடி கை திடீ ரென கைது.!! வெளி யான சிசி டிவி ஆதா ரங் கள்.!! ஷாக் ஆன ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   மு ன்னணி   நடிக ர்கள்   படத் தில்   சின்ன   சின் ன   கதாபா த்திர த்தில்   தோ ன் றிய   நடிக ர்   தான்   தாடி   பாலா ஜி  .  சின்ன த்தி ரை   ரசிக ர்க ளுக்கு   மிக வும்   பரீட் சமா னவர்  இவர்.   விஜய்   டி வியி ல்   பல   நிகழ் ச்சிகளி ல்   நடு வராக   இரு ந்தி ருக்கி றார்.

 

 

மே லும்   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சி யில்   த ன்னு டைய   மனை வியுடன்   கல ந்து   கொ ண்ட   தாடி   பாலா ஜி   அதன்   பின்   கலக் கப்போ வது   யாரு   போ ன்ற   நிகழ் ச்சிக ளில்   கல ந்து   கொ ண்டார் .   இப் படி   இருக் கும்   இவர்   குடு ம்ப   பிரச் சனை யின்  காரண மாக   இவரு டை ய   ம னைவி   நித் யாவுட ன்   பிரி ந்து   வா ழ்ந்து   வந் தார்.

 

 

அதி லும்   இவரு க்கு   போ தை   பழ க்கம்   அதி கம்   இ ருப்பதா ல்   தன் னையும்   தன் னுடைய  குழந் தையை யும்   குடித் துவி ட்டு   மோச மாக   நடத் துகி றார்  என இவர்    மீது   அ வரது   மனை வி   புகா ர்   அளித் தார் .   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சியி ல்   இருவ ரு ம் சமாதா னமா கி    சேர் ந்து   வாழ்வா ர்க ள்   எ  ன்று   நினை த்தனர்.

 

 

இந்த  நிலை யில்   மக ளை   வை த்து   மனை வி   தன் னிடம்   பணம்   பரிப் பதாக   கூறி   இரு வரும்   மீண் டு ம்   பிரி  ந்து    விட்ட னர் .   இந்த   நிலை யில்   தாடி   பாலாஜி யின்   மனை வி   சென் னை   அடு த்த   குடியிரு ப்பில்   மகளு டன்   வசி த்து   வரு கிறார்.

 

 

இவ ரின்   எதிர்   வீட் டில்   ஓய்வு  பெற்ற   ஆசிரி யர்   வசித் து   வருகி றார்  .  இருவ ருக் கும்   ஏற் பட்ட   பிரச்ச னை   காரண மாக   இரவி ல்   பாலா ஜியின்   ம னைவி   எதிர்வீ ட்டா ரின்   கா ரில்   கல்வீ சி   சேத ப்படு த் தி   இருக் கிறா ர்.

 

 

இது   சி சிடிவி   காட் சி   கிடை த்து  இதன்   ஆதா ரத்தை   வை த்து   இவர் மீது புகார்   அளிக் கப்ப ட்டது  .  அத னால்   போலீ சார்   இவ ரை   கைது   செ ய்திருக்கி ன்ற னர்.  ஜாமி னில்   வெளிவ ந்த   நிலை யில்   இந்த    சம்ப வம்   தற் போது   சோசி யல்  மீடியா க்களி ல்   பெ ரும்   சலசல ப் பை   ஏற்ப டுத்தி    இருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.