திடீ ரென காலில் கட் டுடன் மருத்து வம னையில் நடி கை குஷ்பூ .!! என்ன ஆனது தெரி யுமா.?? புகை ப்படத் தை பா ர்த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர ப ல   நடிகை யாக   இருப் ப வர்   குஷ்பூ .  இவர் 90   காலக ட்டத் தில்   முன்ன ணி   நடிகை யாக   வலம்   வந்த வர்  .  தற் போது  ஒரு   சில   படங் களில்   குணசி த்திர   வேடங் களில்   நடித் து   வரு கி றார் .  இவர் சில   மாத ங்களு க்கு   முன்   மருத் துவமனை யில்   அட்மி  ட் டாகி    இருந் தார்.

 

 

அறு வை   சிகி ச்சை   மே ற்கொ ண்ட   நிலை யில்   தற்போ து   மீண் டும்   காலி ல்   கட்டு டன்   பு கைப்ப டம்   ஒன் றை   வெளி யிட்டு   இருக் கிறா ர் .   இதை   பா ர்த்த   பல ரும்   அதிர்ச்சி யாகி    இரு க்கிறா ர்க ள்  . இவர்  90   கால   கட்டத் தில்    தமிழ்   ,  தெலு ங்கு  ,   கன்ன டம்  ,   ம லையா ளம்  ,  ஹிந்தி    என  பல  மொழி  பட ங்களி லும்   நடி த்தவர்.

 

 

 

மேலும்   சின் னத் திரை  நிகழ் ச்சிகளி லும்   நடுவ ராக வும்   இருந் திருக் கி றார்.  கடை சியாக   இவர்   அண் ணா த்த   திரைப்ப டத்தி ல்   ஒரு   கதா பாத் திரத்தி ல்   நடித் திருந் தார்  . அதன்   பின்பு   வாரி சு   திரை ப்பட த்தில்   இவர்   நடி த்த   காட் சிகள்   பட த்தின்   நீளம்   கரு தி   நீக்க ப்ப ட்டது.

 

 

இவர்   எப் பொழுது ம்  சோசி யல்   மீடியா க்க ள்   ஆ க்டிவா க   இருப் பவ ர் .  இவர்   சமீ பத்தில்   வெ ளியி ட்ட   புகைப்ப டத்தி ல்   இ வர்    ம ருத்து வ மனை யி ல்   அ ட்மிட்   ஆகி   இரு ந்தார்.   அவரு க்கு   எலும் பில்    சர் ஜரி   செ ய்யப் பட்டு    இரு ந்தது .  சமீப த்தில்   தான்   இவ ருக்கு   முதுகெ லும் புக்கு   அடிப்ப குதியி ல்   வலி   ஏ ற்பட் டு இருக் கிறது.

 

 

அறு வை   சிகி ச்சை   மே ற்கொ ண்ட   இப் படி   ஒரு   நிலை யில்   மீண் டும்   கா லில்   கட்டு டன்   குஷ்பு   வெளி யிட்ட   புகை ப் படம்   பல ரை   அதிர் ச்சியா க   வை த்தது.  அதில் ஒரு   விசி த்திர மான   விப த்து   உங்க ளுக்கு   வழி   மற் றும்   கட்டு களை   உண் டாக்கியி ருக்கி றது  .  உங் கள்   அன் றாட    வழ க்க த்தை   சீர் குலை க்கிற து.

 

 

ஒரு வர்   என்ன   செய் வார்  ?  மற்ற வர்க ளை  பற்றி   உறுதி யாக   தெரிய வில் லை.   என து   பய ணம்   தொ டர   வேண் டு ம்   இலக் கை   அ டைய   நிறு த்த   மாட் டேன்  என்று   கூறி யிருக் கி றார்  .  இதன் மூலம்  அவ ருக்கு   மீ ண்டும்   ஏதா வது   விப த்து   ஏற்பட் டி ருக்கி றது   என் பது   தெரி ய   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.