டைட் டில் வின் னர் பட் டத்தி ற்கு அஷிம் தகு தியே கிடை யாது.!! முதல் முறை யாக ஓப்ப னாக பேசிய விக்ர மன் .!! பதி லடி கொடு க்கும் வகை யில் பதிவு போ ட்ட அசீம்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்  ஒளிப ரப்பா ன    பிக் பாஸ்   சீசன்  6    நிகழ் ச்சி   நி றைவ டைந்து   விட் டது .  இதில்   வெற் றியாள ராக   அசீம்    தேர்ந் தெடு க்கப் பட் டார் .    இரண் டாவது   விக்ரம ன்   தேர்ந் தெடுக்க ப்ப ட்டார் .   அத னால்   ப  லரும்   தங் களது   விமர் சன த்தை   கூறி   வரு கின்ற னர்.

 

 

அதாவ து   விக்ர மன்   தான்   வெற் றியா ளர்   என் றும்   அத ற்கு    அசீம்    தகுதிய ற்றவ ர்   என்று ம்   ஊடக ங்களி ல்   பல ரும்   பேசி   வருகி ன்ற னர் .   இந்த   நி லையில்   விக்ர மன்  பல   ஊடக ங்களு க்கு   தற்போ து   பேட்டி   கொடு த்து   வருகி றார் .  இதில்   அசீம்    வெ ற்றி   பற்றி  பேசி   உள் ளா ர்.

 

 

அதாவ து   தமிழ்நா ட்டை ப்    பொ றுத்தவ ரை யில்   முத லில்   பெண்க ளு க்கு   சொத் துரி மை   கொ டுத்த   மா நிலம் .   மே லும்    தேர் தலி ல்   பெண்க ளுக் கு   50   சதவீ த   வாக் குரி மை   கொடுத் தது ம்   தமிழ் நா டு   தான் .   இ ப்படி   தமி ழ்நா ட்டில்   பெண்க ளுக்கு   முக்கி யத்து வம்   கொடுத் து   வரு ம்   சூழல்   இரு க்கி றது.

 

 

ஒரு   பெண் ணை   அசிங் கப்ப டுத்தி   இழி வாக   நடத் துப வர்   எப் படி   வெற்றி யாள ராக   முடி யும் .  இதை   யாரா லும்   ஏற்றுக் கொ ள்ள   முடி யாது  .  ஆரம் பத்தி லிரு ந்து   அவர்   முன் கோப ப்பட் டு   கடுமை யாக   பேசி யுள் ளார் .   அனை த்து   போட்டி யாளர் களும்   சண் டை  போ ட்ட   ஒரே   ஆள்   என் றால்   அசிம் தான் .

 

 

ஆனா ல்   சின்ன  த்திரை    ரசிக ர் கள்   மற் றும்   அசீ மின்   ஓப் பன்   டைப்    காரண மாக   அ வரு க்கு   ஓட் டுகள்   விழுந் துள் ளது .   இத னால்   தான்  அவர்   டைட் டில்   வின் னர்   பட்டத் தை   பெற் றுள் ளார்  .  இது   ரசிக ர்க ளால்   ஏ  ற்றுக்   கொள் ள   முடிய வில் லை .

 

 

இந்த   நிலை யில்   விக்ர மன்    கருத் துக் கு   அசிம்    ஒரு   பதி வை   போ ட்டு   இருக் கிறார் .  அதாவ து   தோற் றுப் போன   விரக் தியி ல்   ப லரும்   பலவா று   கூறு வார் கள்  என்று அவர் ஒரு  பதி வை   போ ட்டு   இருக் கி றார்.    அத னால்   இரு வரும்   பிக் பாஸ்   விட்டு   வந் தும்   தற் போது   இரு   துருவங் களா க   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.