சற்று முன் திடீ ரென விஜய் டிவி பி ரபலம் தற் கொலை.!! பிற ந்த நாள் அன்று எடு த்த விப ரீத முடிவு.!! அதி ர்ச்சி யில் இரு க்கும் திரை யுலகம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   சமீப  கால மாக   இறப் புச்   செய் தி கள்   வந்து   கொ ண்டே    தான்   இரு க்கி றது  .  நேற்று கூட   பழம் பெரு ம்   நடி கை   ஜமு னா    மரண     செ ய் தி   வெளி வந் தது .  இந்த   நிலை யில்   தற்போ து   வி ஜய்   டிவி யில்   பிர பல   டான் ஸ்   மாஸ்ட ராக   இரு ந்த வர்   உயி ரிழந் திருக் கி றார்.

 

 

இந்த   செ ய்தி   இணை யத்தி ல்   பெரு ம்   பரப ரப் பை   ஏற்படு த்தி   இருக் கிறது .  அவர் வேறு   யாரு ம்   இல்லை   டிக் டாக்    மற் றும்   இன்ஸ் டாகிரா ம்   போ ன்ற   சமூக   வலை தள த்தில்   வீடியோ வை   வெளி யிட்டு   பிரபல மான வர்  தான்   நடன   மா ஸ்டர்   ரமேஷ்.

 

 

இவர்   அதில்    கிடை த்த   பிரபல த்தா ல்   விஜய்   டிவி யில்   சில   நடன   நிக ழ்ச்சிக ளில்   மாஸ் டராக   பணி யா ற்றியுள் ளா ர் .   அதன் பின்பு   திரை ப்பட ங்க ளில்   பணி யாற் றும்   வாய் ப்பு   அவரு க்கு   கி டைத் தது .   சமீபத் தில்   அஜித்   நடிப் பில்   வெளி யான   துணிவு    படத் தில்   ரமேஷ்  சிறிய   கதா பாத் திரத் தில்    நடி த்திரு ந்தார்.

 

 

தற் போது  ஜெயி லர்   திரைப் படத் திலு ம்   இவர்   நடன மாடி   இரு க்கிறா ர்  .  இப்படி   இருக் கை யில்   நேற் று   இரவு   தனது   பிறந்த நாள்   அன்று   குடியி  ருப்பி ல்   பத்தா வது   மா டியில்   இரு ந்து   குதித் து   ரமேஷ்   தற்கொலை   செ ய்து   கொண் டுள் ளார்.

 

 

மேலும்   அவருடை ய   தற்கொ லைக் கான   கார ணம்   என்ன   எ  ன்பது   தற் போ து வரை   தெரிய வில் லை  .  இது   குறி த்து   தற் போது   போலீ சா  ர்   விசார ணை   நட  த்தி    வருகி ன்ற னர்  .  இது   திரைத்து றையி ல்   ப ல ரையும்   அதிர்ச் சிக்கு   உ ள்ளா க்கி    இருக் கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.