குக் வித் கோ மாளி நிகழ்ச் சியில் போட் டியாள ராக களம் இற க்கும் பிர பல ஜிவி பிர காஷ் பட நடி கை.? இந்த நடி கையா என ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! யார் தெரி யுமா.?

0

சின்ன த்திரை   நிகழ்ச் சிக ளுக்கு   மிக வும்   பிரப லமான   டிவி   என்றா ல்   அது விஜய்   டிவி தான் .   இதில்   பிரபல மான   நிகழ்ச்சி   என் றால்  அது   குக்   வித்   கோ மாளி தான்.    மூன்று   சீசன் கள்   கடந் து     தற் போது   நான் காவது   சீச னை   தொ டங்க   இரு க்கி றது.

 

 

மே லும்   இந்த   சீச னில்   பல   பிரபல மான   போட்டி யாள ர்கள்   ம ற்றும்   கோமா ளிகள்   கள மிற க்கப்ப ட   இருக்கி ன் றனர் .   ஏற்க னவே   கோமா ளியாக   இருந் தவர் களை   ஒ துக்கி   த ற்போது   மக்க ள்   மத்தி யில்   பிரபல மாக   இருக் கும்   சில ரை   கோமா ளியா க   களம்   இற க்கி   இருக்கி ன்ற னர்.

 

 

இதில்  யார் யார்   போட்டி யாள ராக   கல ந்து   கொள் ள   இருக்கி ன்ற னர்   என்ற   செய் திகளு ம்   தற் போது   வெளி வந்து   கொ ண்டிரு க்கி றது .  இதன் படி   பார் த்தா  ல்   முத்து   பட த்தில்    நடி த்த   நடி கை   விசி த்ரா  .   ரஜினி   முரு கன்   பட த்தில்   நகைச் சுவை   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்த   ஆண் ட்ரியா .

 

 

மே லும்   விஜே   வி ஷால்   என   ப லரும்   கலந் து   கொள் ள   இருக் கின்ற னர்  . இதில்   முக்கிய மாக   பிக் பாஸ்   சீசன்   மூ ன்றில்   போட்டி யாள ராக   கல ந்து   கொ ண்ட   ஷெ ரின் .    நாய் சேகர்   பட   இயக் கு னர்   கி ஷோர்   ராஜ்கு மார் .   இதை   தொடர் ந்து   வலி மை    படத் தில்   அஜித் தின்   த ம்பி யாக   நடித் த   ராஜ்   ஐயப் பா.

 

 

மே லும்   தற் போது    பிர பல   ஜி வி பிர காஷ்   பட   நடிகை யும்   இதில்   போட் டியாள ராக   கல ந்து   கொ ண்டிரு ப்பதா க   தற் போது   தக வல்   வெளி யாக    இருக் கிற து. அவர் வே று   யா ரும்   இல்லை   நடி கை   சிரு ஷ்டி   டாங் கே    தான்  .  இவர் பல   ஆண்டு க ளாக   சினி மா   வாய்ப் புகள்   இல் லாமல்   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

இவர்  ஜி வி   பிர காஷின்    டார் லிங்   தி ரைப்படத் தில்   நடி த்  தார்.  அந்த   ப டத்தின்   பிரபல த்தி ன்   மூலம்   அடு த்த   அடு த்த   திரை ப்பட ங்க ளில்   நடிப் பார்   எதிர் பார்த்த    நிலை யில்    வாய் ப்பு கள்   அமைய வில் லை .   தற்போ து   இந்த   நிகழ்ச் சியில்   போ ட்டியா ளராக  களம்   இற ங்க   இரு க்கி றார்.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.