நடி கர் சத் யரா ஜுக்கு மக னாக நடி த்த 67 வயது ஹீ ரோ.!! ஜீரணி த்துக் கொள்ள முடி யாத க தாபாத் திரம் இது.!! இணைய த்தில் கிண் டல் அடி த்து வரும் ரசி கர் கள்.!! எந்த நடி கர் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடிக ராக   இருப் ப வர்   நடிக ர்   சத்ய ராஜ் .   தமிழ்   மட் டும்  மின்றி    மற்ற மொழி   படங் களிலு ம்   நடித் து   வரு கி றார்  இவர் .   தமிழ்   திரை ப்படங்க ளில்   கொ ஞ்ச மாவது   மக்க ளுக்கு   லாஜி க்   உடன்   பட   த்தை   கொ டுக்க   நினை ப்பா ர்கள்.

 

 

ஆனா ல்   தெலுங் கு   திரைப்ப டங்க ளில்   அதை  நா ம்    எ  திர் பார்க்க   மு டியாது .   சில   ப டங் களை   பார்த் தால்   யா ராலும்   ஜீர ணித் துக்   கொள்ள   முடி யாத   அள விற்கு   இருக் கும்  . ஹீரோ விற்கு   இவர்   தத் தையா ,    இவர்   அம்மா வா   என வயது   வித்தி யாசம்   பார்க்கா மல்    நடி க்க   வைத்தி ருப் பார்க ள்.

 

 

இது சில   சமய ங்க ளில்   சமூக  வலை தளத்தி ல்   கிண் டல்க ளுக்கு   உள் ளா கி    இரு க்கும்  .  அதே   போ ன்ற  சம் பவம்  தான்  தற் போது    நடந் திருக்கி றது .   அதா வது   நடி கர்   சத்ய ராஜுக் கு   தற் போது   வயது  68  .  ஆனா ல்   இவர்  67   வயது   நடிகரு க்கு   தந்தை யாக   நடித்தி ருக் கிறார் .   இவரு க்கு   மகனா க   நடி த்த   நடி கர்   சிரஞ் சீவி   தான்.

 

 

வால் டர்   வீரை யா   படத் தில்   சிர ஞ்சீவி   கதா நாயக னாக   நடித் திருக் கிறார் .  அந்த   படத் தில்   சத்ய ராஜ்   சி ரஞ்சீ விக்கு   தந்தை யாக   நடித் திருக் கிறார்.  கிட்ட த்தட்ட   ஒரே வயது   உடை யவர் கள்   எப் படி   அப்பா   அம் மா   மகனா க   ஒரே  திரை யில்   பா ர்க்க   மு டியும்   என கேள்வி   தற் போது   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   வந்திரு க்கி றது.

 

 

 

அதே போல்  இந்த   படத் திற்கு   போட் டியாக   வெளி யான   பாலகி ருஷ்ணா வின்  வீரசி ம்மா   ரெட் டி   படத் திலும்  இதே   நிலை மை தான்  .  அந்த   பட த்தில்   பாலகி ருஷ்ணா வுக்கு   அம்மா வாக   ஹனி   ரோஸ்   நடித்தி ரு ந்தார்.    அதா வது   பாலகி ருஷ்ணா வை   விடத்  அவர்   31 வயது   இளமை யான வர்   .

 

 

தொட ர்ந்து   இதுபோ ன்று  மாற்றா க   இரு க்கும்   ந டிகர்   நடி கைக ளை   சம்பந் தமில் லாத   க தாபா த்திரங் களி ல்   நடிக் க   வைப் பது    தெலுங் கு   சினிமாவு க்கு   மட்டு மே   உ ரித்தா னது  .  அத னால்   தான்   தெலு  ங்கு   படங் கள்   பெரும்  பாலும்   கேலி   கிண்ட ல்களு க்கு   உள்ளாகி றது  .  இந்த செய்தி   தற் போது    வை ரலாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.