பொன்னி யின் செல் வன் பட த்தை மிஞ் சிய பட் ஜெட்.!! புதிய ஹீரோ வுடன் சங்க மித் ராவை தொட ங்கும் சுந் தர் சி.!! பட் ஜெட்டை கேட்டு அதி ர்ச்சி யான திரை யுலகம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   இயக் கு னர்   சுந் தர்   சி  .  சமீப த்தி ல்   இவரது  திரைப் படங் கள்   தோ ல்வி யை   மட்டு மே   கொ டுத்து   வந்தி ருக்கி றது  .  இந்த   நிலை யில்   அவர் என்ன  செய் வது   என்று   தெரியா மல்   தன் னுடை ய   நீண்ட  நாள்  கனவு   பட மாக   இரு ந்த   சங்கமி த்ரா   திரை ப்பட த்தை   கை யில்   எடுத் திருக்கி றார்.

 

 

இந்த  படம்   மிக ப்பெரி ய    ப  ட்ஜெ ட்டில்   வரலா ற்று   க தை யாக   அமைந் தது  . இந்த  படத் தில்   ஜெ யம்   ரவி  ,  ஆர்யா  ,  சுருதி ஹா சன்   மற்று ம்   சில   நடிக ர்கள்   நடிக்க   போ வதாக   தக வல்   வெளி யாகி   இரு ந்தது  .  இந்த   படத் தின்   பர் ஸ்ட்   லுக்  போஸ் டரும்   வெளி யாகி   பிரப லமான து.

 

 

ஆனா  ல்  சில   கார ணங்க ளால்   படத் தை   தொட ர   முடியா மல்   போன து .  இந்த   நிலை யில்   இவர்   மீண் டும்   இந்த   படத் தை   தொ டங்க   முடி வெடுத் து   இருக் கிறார் .   ஜெயம் ரவி    நடி க்க   முடி யாது   என   விலகி விட் டாராம் .  அத னால்   மீண் டும்   புதிய   ஹீரோவு டன்   இந்த   படத் தை   தொட ங்க   முடி வு   செய் திருக்கி றார்.

 

 

 

இத னால்  ரெட்  ஜெய ண்ட்   நிறுவன த் திடம்   கே ட்ட போது   அவர் களும்   தயா ரிக்க   முடிவு செய்து   இருக்கி ன் றனர்.   தற் போது   இந்த   படத்தி ன்   பட்ஜெ ட்டை   கேட்டு     தான் பலரும்   வாய டைத் து  போயி ருக்கி ன்ற னர்  .  இந்த   ப டத் திற் காக   கிட்டத் தட்ட  450   கோடி   வரை   பட்ஜெ ட்   ஒதுக் கப்ப ட்டிருப் ப தாக   சொல் லப்ப டுகி றது .

 

 

இது   பொன் னியின்   செல் வன்   திரை ப்பட த்தின்   பட்ஜெ ட்டை   விட   அதிக ம்.  மேலும்   இந்த   படத் தில்   ஜெயம்   ரவி க்கு   பதி லாக   தற் போது   விஷாலு டன்   பேச்சு வார்த் தை   நடந் து   வருவ தாக வும்   விஷா  ல்   மற்று ம்   ஆரியா   இருவ ரும்   இணை ந்து   நடி ப்பார் கள்   என் றும்   தற் போது   சொல் லப் படுகி றது.

 

 

இதனி டை யில்   சுந்த ர்  சி   தன்னுடை ய   அரண் மனை   நான்  கா வது   பாகத்தி ற்காக   வேலை க ளையும்   செய் து   வருகி றா ர்  . அதில்  விஜ ய்   சேது பதி   ஹீரோ வாக   வை த்து   நடிக் க   திட்ட மிட்டு   இரு க்கிறார் .  அந்த   படத் தை   மு டித்து விட்டு      ச ங்கமி த் ராவை   தொட ர்வார்   என   எதிர் பார்க் கப்படு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.