எங்கே யும் எப்போ தும் பட நடி கர் சர்வா னந்த் நிச்ச யதார் த்தம் முடிந் தது.!! பெண் யார் தெரி யுமா.?? என் னது அவ ரும் பிர பலம் தானா.?

0

தெலு ங்கு   சினி மாவின்   முன்ன ணி   நடிக ர்க ளில்   ஒருவ ர்  தான்  சர்வா னந்த் .   இவர்   தமி ழில்   சமீப த்தில்   வெளி யான  கனம்   என்ற   திரைப் படத்தி ல்    ஹீரோ வாக   நடி த்திருந் தார் .   இந்த   படம்   ஓரளவு க்கு   நல் ல   வெற்றி யை   கொடு த்தது.

 

 

இவர்   இத ற்கு   முன் னரே   ஜே ஜே  எனும்   நண் பனின்   வாழ் க்கை   என்ற   தமிழ்   திரை ப்பட த்தை   நடித்தி ருக்கி றார் .   மே லும்   எங்கே யும்   எப் போதும்   திரை ப்படத் தில்   நடித் து    பிரப லமடை ந்தா ர்  .  தற் போது  38   வயது   எட்டி   இருக் கும்   இவர்  தனது   காதலி யை   நி ச்சய தார் த்தம்    செய் திருக் கிறார்.

 

 

இதன்   புகைப் படங்க ள்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வெளி யாகி ய   வண் ணம்   இரு ந்து   வரு கிறது  .  அதா வது   இவரு டைய   காதலி யும்   பிரப லம்   என்று   பார் த்தால்   அவர்   அமெ ரிக்கா வில்  ஐடி   து றையில்   பணியா ற்றி   வரும்   ரக்ஷி தா   ரெட் டி   என்ற   பெண் ணை   தான்  இ வர்   திருமண ம்   செய் ய   இருக் கி றார்.

 

 

இவர் கள்  பல   வருட ங்க ளா க   காதலி த்து   வந்த   நிலை யில்   தற் போது   பெ ற்றோர்   அனு மதி   உடன்   திரு மண   வேலை   தொ டங்கி   இரு க்கி றது . அந்த  பெண்   தெ லுங்கு   தேசம்   என் ற   கட்சி யை   சேர் ந்த   ஒரு   பிரப ல   அரசி ய ல்வாதியின்   உறவி னர்   தான் .

 

 

மேலும்   அவ ரது   அ ப்பா   ஆந் திர   உய ர்நீதிம ன்றத் தில்   வக்கீ லா க   இரு க்கி றார்  என் றும்   தற் போது   தக வல்   வெளி யாகி   இரு க்கிற து  .  த ற்போது   இவர் கள்   நிச்சிய த்தின்   போது   எடுத் துக்   கொண் ட    புகை ப்பட ங்கள்   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வைரல்   ஆகி    வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.