அவ ருடன் நான் ஊர் சுற்றி வந் தால் உங் களு க்கு எ ன்ன பிரச் சனை.!! திடீ ரென கோப மாக பேசிய நடி கர் ராஷ் மிகா மந் தனா.!! யாரை சொ ல்கி றார் தெரி யுமா.??

0

தென் னிந் திய   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடிகை யாக   இருப் பவர்   தான்  ரா ஷ்மிகா.   இவர்   தமிழ்  ,  தெலு ங்கு ,   கன்ன டம்  ,  ஹிந்தி   என  அனை த்து   மொ ழி   படங்க ளிலும்   பிஸி யான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வருகி றார் .   சமீபத் தில்   விஜ யின்   வாரிசு   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்தார்.

 

 

இதை   தொ டர்ந் து   அ டுத்து   ஜெயம்   ரவியு டன்   ஒரு   படத் தில்  நடி க்க  இரு க்கி றார் .  இந்த   நிலை யி ல்   பல   ஹிந் தி   திரை ப்படங்க ளில்   பிஸி யாக   நடி த்து   வரும் இவர்  சமீப  கால மாக    பல   சர்ச் சைக ளிலு ம்   சிக்கி    வருகி றார் .   கன் னட   சினிமா வில்   நடிப் பதி ல்லை   என   சமீப த்தி ல்   ஒரு   பிரச்ச னை யை    சந் தித் தார்.

 

 

அத னால்   பெரும்  மன   உளை ச்சலு க்கு   ஆளா கி  மேடை யில்   என் னை   ஏன் குறை   சொல் கிறீ ர்கள்  எது   செய்தா லும்   தவ றாக   மாறி விடு கிறது   என்று   பேசி யிருந் தார்.   இத ற்கு   பலரு ம்   தங்க ளது   ஆதரவு களை   கொடு த்திருந் தனர் .   கீதா கோ விந்தம்   படத் தில்   விஜய்  தேவ ர  கொ ண்டா வுடன்   ஜோடி யாக   நடி த்து பிரபல மடை ந்தார்.

 

 

அந்த   சமய த்தில்   இருவ ரும்   காதலிப் பதாக   செய் திகள்    பரவி  வந் தது .   அதை   தொட ர்ந்து   இரு வரும்   அடு த்து   டியர்   காம் ரேட்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   இணை ந்து   நடி த்தன ர் .   ஆனால்   இருவ ரும்   காத லித்து   வருவ தா க   உறுதி   செய்ய ப்பட் டது  .  இருந் தும்   இருவ ரும்   நாங் கள்   நண்ப ர்கள்   தான் என்று   கூறி    வந் தனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீ பத்தி ல்   இருவ ரும்   மாலத் தீவு க்கு   சென்ற    புகை ப்பட ங்கள்   வெளி யாகி   வை ரல்   ஆனது .   தற் போது   அதற் கு    ராஷ் மிகா  வெளி ப்படை யாக   பதில்   அளி த்திரு க்கி றா ர்  .  அதா வது   சமீப  கால மாக   சமூக   வலை த்தள த்தில்   என் மீது   அவதூ று   செய்தி கள்   அதிக மாகி   விட் டது.

 

 

சிறு  வயது   முத லே   இது   நட ந் து   வருகி ற து. விஜய்   தேவர கொ ண்டா   நல்ல  நண் பர்  .  அவ ரோடு   வெளி யில்   டூர்   சென் று   வந்தா ல்   தவறு   என்ன   என  அவர்   தெரி வித்தி ருக் கிறார்  .   நாங் கள்   நண்பர்க ள்தா ன்   என்று   மீண் டும்  ஒருமு றை   இவர்   சொ ல்லி   இரு க்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.