பாக்கி யல ட்சுமி சீரிய லில் ராதி கா கதா பாத்திர த்தில் இரு ந்து வெளி யே றிய ரேஷ் மா.!! அவரு க்கு பதில் இனி ரா திகா வாக நடி க்க இருப் பது இந்த பிர பலம் தான்.!!

0

விஜய்   தொலை க்கா ட்சியி ல்   மிக வும்   பி ரபல மானது    சீரி யல்   தான்.   அவர் கள்   படங்க ளுக் கு   கொ டுக்கும்    முன் னுரி மை   விட   சீரி யல்க ளுக்கு   தான்   அ திகம்   முன் னுரி மை  கொ டுப்பா ர்கள்.   அந்த   வகை யில்   இந்த   டிவி யின்    சீரிய ல்கள்   மக் கள்   மத்தி யில்   பெரி ய   வரவே ற்பு   பெ ற்று   இரு க்’கிற து.

 

 

இதில்   தற் போது   ஹிட்   சீரிய லாக   ஓடி   வ ருவ து   தான்   பாக்கி யலட் சுமி.  கணவ ரால்   கைவிட ப்பட் ட   பெண் மணி கள்   துவ ண்டு   போகா மல்   எப் படி   தங் களது   வாழ்க் கை யில்   அ  திக மாக   சந்தி க்க   வேண் டும்   என   இந்த   தொ டர்   தற் போது   செ ன்று   வருகி றது.

 

 

தற் போது  இந்த   க தையில்   எழில்   அமி ர்தா   அல் லது   வர் ஷினி   யாரை    திரும ணம்   செய் ய   போகி றார்   என் று   தெரி யவில் லை  .  அதே போல்  ரூ பாய்   70   லட்சத் தை   கொடு த்து   வீட்டை  எழில்   மீட்ப தும்   எ ன்பது ம்   கேள் விக்கு றியாக     இருக் கி றது  .  இப்படி  பல   திருப் பங்களு டன்   பல   எ திர் பார்ப்புட ன்   இந்த   தொ டர்   செ ன்று   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இதில்   முக் கிய   கதா பாத்தி ரங்கள்   என்றா ல்   கோபி ,   பாக்கி யலட்சுமி  மற் றும்   ராதி கா .   மேலும்   ரா திகா   கோபி   ஜோடி தான்   அதிக   ட்ரெ ண்டிங்   ஜோடி யாக   பேச ப் பட்டு  இரு ந்தது  .  இ ந்த    நிலை யில்   இதில்   ராதி கா வாக    நடித்தி ருப் பவர்   தான்   ரே ஷ்மா.

 

 

இவர்   பிக் பாஸ்   சீசன்   மூன் றில்   போட்டியா ளரா க   பங்கு  பெ ற்று   பிரப லம்   அடை ந்தார்.    மேலும் பல   திரைப் படங் களி லும்    நடித்திரு க்கி றார் .  இவர்   தற் போது   இந்த   சீரிய லை   விட்டு   விலகி   இருப்ப தாக வும்   இவரு க்கு   பதில் வேறு  ஒரு வர்   அந்த   கதாபா த்தி ரத் தில்   ந டைபெறு வதாக வும்   சொல் லப்ப டு கிறது.

 

 

இவரு க்கு   பதில்   இதில்   நடி க்க  இருப் பவர்   வேறு   யாருமி ல்லை  .  அதே   பிக் பாஸ்  மூன் றாவ து   சீச னில்   போட் டியாள ராக   கல ந்து   கொ ண் ட   வனி தா   விஜயகு மார்   தான்  .  அவரு க்கு   பதில்   ராதி கா   கதா பாத்தி ரத்தி ல்   இனி   இவர்   நடிப் பார்   என்று   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யா கி   இருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.