பிர பல நடி கர் கை விட்ட பட த்தில் ஹீரோ வாக நடி க்கும் பிர தீப் ரங்க நாதன்.!! ஜெயி க்கிற குதி ரை மேல் பந்த யம் கட் டிய இய க்கு னர்.!! இந்த நடிக ருக்கு பதில் இவரா.??

0

தற் போது   தமிழ்   சினி மா வின்   சென் சேஷன்   இயக் குன ராக   இருப் பவ ர்   தான்   பிரதிப்     ரங் கநாத ன்  .   இவர்   கோமா ளி   திரை ப்படத் தின்   மூலம்   இய க்குன ராக  அறிமு கமா னார் .   அந்த   பட த்தின்   வெற்றி யை   தொட ர் ந்து   த ற் போது   லவ் டுடே   திரை ப்ப டத்தை   இயக் கி   நடி த்து   இரு ந் தார்.

 

 

இந்த   திரை ப் படம்  சிறிய   பட்ஜெட் டில்    உரு வாகி   70   கோடி கள்    வசூல்   செ ய்து   சாத னை   ப டை த்த து  .  இதனா ல்   இவர்   அடுத் தடு த்து   பல   படங் க ளில்   கமிட் டாய்   இரு க்கிறா ர்  .  இயக் குன ராக   மட்டுமி ல் லை   நடிகரா க வும்    பல    படங் களில்   ந டிக்க   இருக் கி றார்.

 

 

இதை   தொட ர்ந்து   இவர்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜினி யிடம்   ஒரு கதை கூறி   இரு ப்பதா கவும்   தள பதி  விஜய்   இடம்    ஒரு   கதை யை   கூறியி ருப்பதா கவும்   சொல் லப்படு கிறது  . மே லும்   விரை வில்  ஒரு   உச்ச   நடிக ரை   இயக் குவார்   என் று   தற் போது   எதிர் பார் க்கப்ப டுகிறது .

 

 

இப்ப டிப்ப ட்ட   நி லை யில்   நடி கர்   சிம்பு    ஹீரோ வாக   நடி க்க  இரு ந்த    திரை ப்படம்   தான்   கொ ரோனா   கு மார்.   இந்த   படத் தில்   நடி கர்   சிம்பு   நடிப்பா ர் என்று சொல் லப்பட் டது .     இந்த   படத் தினை   இத ற்கு   தானே   ஆசை ப்பட் டாய்   பாலகு மாரா   பட த்தை   இ  யக்கிய   கோ கு ல்   இயக் க   இருப்ப தா கவும்   சொல் லப்ப ட்ட து.

 

 

படபி டி ப்பு   தள்ளி ப்   போய்க்   கொ ண்டே   இரு ந்த   நிலை யில்   தற் போது   சிம்பு சில   காரண ங்க ளால்   இந்த   படத் தில்    இரு ந்து   விலகி   இருப்ப தாக   த கவல்  வெளி யாகி  இருக் கிறது .   தற் போது   இந் த   படத்தி ல்   சிம் பு வுக்கு   பதி லாக    பிர தீப்   ரங்கநா த னை   ஹீரோ வாக   நடி க்க   வைக் க   பேச்சு வார்த் தை   ந டந்து   வருகி றதாம்.

 

 

மே லும்   இந்த   தகவல்   எந்த   அள விற்கு  உண் மை   என் பது   தெரி யவி ல்லை.  இத ற்கான   அறிவி ப்பு   விரை வில்   வெளி யா கு ம்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்படு கிறது.  தற் போது   சிம்பு வின்   அந்த   படத் தை   பிர தீப்   ரங்க நாதன்   கைப்ப ற்றி   இருக்கி றார்   என்று   சொ ல்லப்ப டுகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.