மீண் டும் சமந் தா விற்கு விழு ந்த பெ ரிய அடி.!! உடல் நிலை கார ணத் தால் ஏற்ப ட்ட பல கோடி நஷ் டம்.!! என்ன கா ரணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கை   சமந் தா .  இவர்   கட ந்த   சில   வருட ங்களா க   பல   பிரச்ச னை களை   சந்தி த்து   வருகி றார் .  குறிப் பாக   தனது   கணவ ரை   கரு த்து   வேறுபா டு   கார ணமா க   விவா கரத் து   செ ய்தா ர் .   அதன் பின்பு   நடி ப்பில்   முழு   கவ னம்  செலு த்தி    பிசி யாக   ந டி த்து   வந் தார்.

 

 

அந்த   நிலை யில்   தான்  திடீ ரென   இவரு க்கு   மை யோ  சிட் டிஸ்   என்ற   நோ ய்   வந் தது.   இந்த   அல ர்ஜி   நோயா ல்   பாதிக் கப்பட் டு   தீவிர   சிகிச் சை   மேற் கொண்டு   வந்து   கொ ண்டிரு க்கி றா ர் .   இ வரும்   பல   மாதங்க ள்   சிகிச் சை யில்   இரு ந்தும்   குணம டைய வில் லை   என் று   தான்   தெ ரிகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்  இவர்   அடுத் தடு த்த   படங்க ளில்   கமிட்  ஆ கி   இருந் தார்.   தற்போ து   அ  துவும்   கேள்வி க்கு றியா கி   இரு க்கி றது .   மே லும்   சமீப த் தில்   சகுந் த லம்   பட   பிரமோ ஷன்   கல ந்து   கொ ள்ளு ம்போது ம்   எலும் பும்  தோலு மாக   சோர்வு ற்று   கா ணப்ப ட்டார்.

 

 

 

இவ ரும்   சினிமா வை     விட்டு   விடக்   கூ டாது   என   போ ராடி   வந் தாலு ம்   இவர்   உடல்   பிரச்ச னை யால்   பல  கோடி   தற் போது   இழந் திருக் கி றார் .   இரண் டு   மாதங் களா  க   சிகிச் சையி ல்   இரு ந்து   வரும்   இவர்   எந்த   படப்பி டிப் பும்   கலந் து   கொள் ளா மல்   இருந் து   வ ருகி றார்.

 

 

விரை வில்   குணம டை வார்   என்று   எதிர்பா ர்த்த  நிலையி ல்    தொ டர்ந்து   கொ ண்டே   தா ன்  இருக்கி ற து .    இந்த   சம யத்தி ல்   12க்கும்   மேற்ப ட்ட   விளம் பர   படங் களை   நடிக் க   மு டி யாமல்   தவி ர்த்து   இருக் கி றார்  .  இத னா ல்   அவரு க்கு  25   கோடி  வரை   நஷ் டம்    ஏற்ப ட்டுள் ள தாக   தற் போது   சொ ல்லப்ப டுகிற து.

 

 

 

மே லும்  பல   முன்ன ணி   நடிக ர்கள்  பட த்தில்   இவர்   கதா நாயகி யா க    நடி ப்பார்   என்று   பார் த்தல்  உடல்   நி லை யை  கார ணம்   காட்டி  அந்த   வா ய்ப் பும்   இவ ருக்கு  இல்லா மல்   போய் விட் டது .   இத னால்   சம ந்தா   விரை வில்   குணம டைய   வே ண்டும்   என   திரை   பிரப லங்க ள்   மட்டு மல்ல   ரசிகர் க ளு ம்    எதிர் பா ர்த்துக்   கொண்டி ருக் கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.