தூக்கி விட்ட வரை துர த்தி விட்ட நடி கர் விஜய்.!! சிவ கார்த்தி கேயன் இடம் தஞ் சம் அடை ந்த இய க்கு னர்.!! யா ரும் எதிர் பா ராத கூட் டணி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   விஜய் . இவர்   கடை சியா க   வா ரிசு   திரை ப்படத் தில்   நடித் திரு ந்தார்.    இந்த  படம்   வெளி யாகி   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   வருகி ற து  .  இதை   தொ டர் ந்து   லோகே ஷ்   இ யக்க த்தில்   புதிய   பட த்தில்   ந டிக்க   இரு க்கிறா ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   விஜய்   தன் னை   தூக்கி  விட்ட   இ யக்கு னரை   கண் டு  கொள்ளா மல்   இருந்தி ருக் கி றார் .   அந்த   இயக் கு னர்   வேறு  யா ரும்   இல் லை   இயக் குனர்  ஏ ஆர்   முரு கதா ஸ்   தான் .   விஜ யை   வை த்து   துப்பா க்கி  ,  கத்தி  , சர்க் கார்  பட ங்க ளை  கொ டுத் தவர்.

 

 

அதா வது     விஜய்   தொ டர்  தோ ல்வி  கொ டுத்து  வந்த   நிலை யில்   துப் பாக்கி  படம்  முதல்  100  கோ டி  வசூல்   செய் தது  . அது  மட்டு மல் லாமல்   விஜயை   மீண் டும்   வெற் றிப்   பாதை க்கு  திரு ம்பிய து .   அதை   தொ டர்ந் து   கத்தி   திரை ப்படத் தையும்   கொடு த்து   மீண் டும்  100  கோடி   படத் தை   கொ டுத் தார்.

 

 

ஆனா ல்   சமீப   கால மாக   இவர்  படங் கள்   ஏதும்   இல் லாமல்   வாய்ப் புகள்   அமை யாமல்   இ  ருந்து   வந்தி ருக்கி றார்  . இந்த   நிலை யில்   விஜய்   சந்தி த்து  கதை   ஒன் றைக்   கூறி  இருக்  கி றார்  . ஆனால் சில   காரண ங்க ளால்   விஜய்   அவ ரை   கழட்  டி   விட்டு   லோ கேஷ்   உடன்   மாஸ் டர்  படத் தில்   இணை ந் து  விட்டா ராம்.

 

 

அதை   தொட ர்ந் து     தற்போது  வரை  பிஸி யாக   இரு ந்து  வருகி றார் .  இந்த நிலை யில்   முருக தாஸ்  சிவகா ர்த்தி கே யன்   இடம்   தஞ் சம்   அடைந்தி ருக்கி றார்.  இப் போது   ஏ ஆர்   முருக தாஸ்   சிவா வுடன்   இணை ந்தி ருப்ப தால்  இவர்க ள்   கூட்ட ணி   ஒரு படம்   உரு வாக   இரு ப்பது   உறு தியா கி   இருக் கி றது.

 

 

சிவகா ர்த் தி கேயன்   வெங் கட்   பிரபு   இய கத்தி ல்  ஒரு   பட த்தில்   நடி க்க   இருக் கிறார்  . அதை   முடி த்து விட்டு   முருக தாஸ்   படத் தில்   இணை வார்   என்று   தற் போது   சொல் லப் படுகி றது .  இதற் கான   அறிவி ப்பு   சில   நாட் களில்   வெளியா கும்  என்று   எதிர் பார்க் கப்ப டுகி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.