சிவாஜி யின் பேரன் விக் ரம் பிரபு வை தெரி யும்.!! இன் னொரு பேரன் துஷ் யந் த் ராம்கு மாரை தெ ரியுமா.?? சினி மாவில் வளர முடி யாத சோகம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்  பழம்  பெரும்   நடி கர்  தான்    சிவா ஜி   கணே சன் .  இன் றும்   இவ ருடைய   நடிப் புக்கு  யா ரும்   நிகர்   இல் லை   என்று தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்.  அந்த   அளவிற் கு   நடி ப்பு   எ ன்றா லே   சிவாஜி யின்   அளவி ற்கு   சி றந்த   நடி கராக   இரு ந்து   வந்த வர்   இவர்.

 

 

இவரு டைய   மகன் தான்  பிரபு  .  இவர் தான்   தந்தை யை ப்   போல   இல் லை   என்றா லும்  தமிழ்   சினி மாவில்   மிகப்  பிரப லமான   நடிகர் களில்   ஒரு வராக   வலம் வந்து   கொண்டி ரு ந்தார்  .  தற் போது   படங்க ளில்     குணசி த்திர   வேட ங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார்  .  இவரு டைய   மகன்   தான்   விக் ரம்   பிரபு.

 

 

தற் போது   விக் ரம்   பிரபு வும்   தமிழ்   சினிமா வில்   முன்னனி   நடிக ராக   கஷ்ட ப்பட்டு   வரு கிறா ர் .  இப் படி   சிவா ஜி   குடும்ப த்திலி ருந் து   ஒவ் வொரு   தலை முறைக் கும்  ஒரு வர்     சினிமா வில்  இரு ந்து  வரு கின்றன ர் .   அந்த   வகை யில்   பிரபுவி ன்   மகனு ம்   சினி மாவில்   முன் னணி   நடி கராக   இருந் து   வருகி றார் .

 

 

அதோ டு   சிவா ஜியி ன்   மூ த்த   மகன்   ராம்கு மார்   சில   ப டங் களில்   நடித் திருக் கிறார்  .  மேலும்   அவ ரது   மகனும்  சில   திரை ப்படங் களில்   நடித்தி ருக்கி றார் .  ஆனால்  அவர்   விக் ரம்   பிரபு   அளவு க்கு   கூட   பெ யர்   வாங் கவில் லை.  துஷ் யந்த்   ராம்கு மார்   சமீப த்தில்    பேட்டி   கொடு த்து   இருக் கி றார் .

 

 

அவர்   பேசி யது   க ல்லூ ரி   படிப் பை  மு டித்த   பிறகு   நேரடி யாக  ச க்சஸ்    படத்  தின்  நடித் தேன் .   அப் போது    தெரிந் தது   நடிப் பது   எவ்வ ளவு   கடி னம்    என்று   பட மும்  அந்த   அ ளவு க்கு   வெற்றி யடைய வில் லை .   சிவாஜி   குடும் பத் தில்   இருந்து   படம்   வெ ற்றி  அடை யவில் லை  எ ன   பேச்சுக் கள்   வந்த து.

 

 

அது  மிகவு ம்   வருத் தமாக   இரு ந்தது .  அதன் பிறகு  மச்சி  என்ற   திரை ப்ப டத் தில்   நடி த்து   அந்த படம்   ஓரளவு க்கு   வெற் றியை   கொடுத் தாலு ம்   சரி யாக   நடிக்க வில் லை   என்ற  குற்ற   உணர்ச் சி   என க்குள்   இரு ந்தது  .  பின்   சிறிய   இடை வெளி க்கு   பின்  நடிக்க லாம்   என  நடிப்ப தை   விட்டு   விட் டேன்.

 

 

பிறகு   ஆஸ் திரா  என்ற   மலை யாள   படத்தி ல்    நடித் தேன் .  இவ் வாறு   சி வாஜி   குடும் பத் திலி ருந்து   வந்தோ ம்   நடி ப்பு   சரியா க   வரவி ல்லை   என   கஷ்ட ப்ப ட்டு   இருக்கி றேன்  .  மேலும்   என் னுட ன்   பழகுவ தற் கும்   பலரு ம்   தய க்கம்   காட்டு கிறா ர்கள் என   பேசி   இருக்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.