பிர பல இய க்கு னர் ராஜ மௌ லிக்கு கொலை மிர ட்டல் விடு த்த பிர பலம்.!! இய க்கு னர் வெளி யிட்ட பதி வால் ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தற் போது   இ ந்திய  சினிமா வின்  மிக   முக்கி ய   இயக் குனர்க ளில்   ஒருவ ர்  தான்   இயக்கு னர்   ராஜ மௌலி  .  இவர்   பிர பல  தெலு ங்கு   இயக் குனர்  .   நான்  ஈ  திரை ப்படத் தை  இய க்கி  தமிழ் மக்கள்   மத்தியி ல்   பிரபலம டைந் தார்  . அதை  தொடர் ந்து   பா குபலி   படத் தை   இய க்கி னார்.

 

 

இந் தியா   மட்டுமி ன்றி   உல கம்   முழுவ தும்   பிரப லமான   இயக் குன ராக   மாறி னார்.    இந்த   படத்தி ன்   இரண் டா ம்   பாகம்   வெளி யாகி    கிட்டத் தட்ட   ஆயி ரம்   கோடி கள்    வசூ ல்   செய்து   இவரு க்கு   மிகப் பெ ரி ய   அந்தஸ் தை   கொடு த்தது.  இதன்   மூல ம்   இந் திய   சினி மாவில்   தவிர் க்க   முடி யாத   இயக் குன ராக   மாறி னார்.

 

 

இவர்  மேலு ம்   தெலுங் கு   சினி மாவின்   தர த்தை யும்   பல   மட ங்கு  உயர்த் திவிட் டார்  . அதை   தொட ர்ந் து   ராம்ச ரண்   மற் றும்   ஜூனி யர்   என்டி ஆர்    வைத்து ஆர்   ஆர் ஆர்  என்ற   திரைப்ப டத் தை   கடைசி யாக   இயக் கியிரு ந்தார் . இந்த படமும்   வெளி யா கி  ஆயி ரம்   கோடி களுக் கு   மேல்   வசூல்   செய் து   சாத னை   படை த்தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத்தி ன்   இடம்பெ ற்று ள்ள   நாட் டு   நா ட்டு   பாடல்   ஆஸ் கர்   விருதுக் கான   பரி ந்து ரை   பட்டிய லில்   இடம் பெற்று   இருக் கிற து .  இது   பலரை யும்   வி யந் து   பா ர்க்க   வைத் திருக்கி றது .  மேலும்   இவ ரு டைய   அடு த்த படத்தி ற்கா க   தற் போது   இந்தி யாவே   காத்து க்கொ ண்டிரு க்கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிர பல   இயக்கு னர்   ராஜ்   கோபா ல்   வர்மா   ராஜமௌ லி  யை  மிர ட்டும்   வகை யில்   பதிவு   ஒன் றைப்   போ ட்டு   இ ருக்கி றார்  .  அதாவ து   ராஜ மௌ லி   சார்   தயவு   செய் து   உங் கள்   பாதுகா ப் பை   அதி கரி த்துக்   கொள் ளுங்கள் .   பல   இய க்குன ர்கள்   உங்க ள்   மேல்   கொ லை   வெறி யி ல்   உ ள்ளனர்.

 

 

அதில்  நானு ம்   ஒரு வன்  .  நான் மது   அருந் திவி ட்டு   போ தையி ல்   இரு ப்ப தால்   உண்மை யை  கூறி விட்டே ன்   என்று   ட்வீட்   செய் து   உள் ளார் .   அதா வது   ராஜ மௌலி யின்   பு கழ்   அதி கமாக   இருப் பதால்    இவ ரை  மிரட் டும்   வகை யில்   நகைச் சுவை யாக   அவர்  பதிவு   செய்தி ருக்கி றா ர்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.