குக் வித் கோ மாளி நிக ழ்ச் சியில் போ ட்டியா ளராக கள மிற ங்கும் பிர பல நடி கை.!! இந்த நடி கை குக் ஆ.!! என ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.! யார் தெரி யுமா.?

0

விஜய்   டிவியி ல்   பிர பல   நிகழ் ச்சி    பிக் பாஸ் .   இந்த   நிக ழ்ச்சி   கடந் த   வாரத் தோடு   முடிவ டை ந்து   விட் டது  . இது   தொட ர்ந்து   விஜய்   டிவியி ல்   மற் றொரு   பிரபல   நிகழ்ச் சியாக   இரு க்கும்   குக் வித்   கோ மாளி   நிகழ்ச் சி   நான்கா வது   சீசன்   தொட ங்க   இருக் கிற து.

 

 

இந்த   நிகழ் ச்சி   மூன் று   சீசன் களை   வெற்றி கர மாக   முடி த்து   தற்போ து   நான்கா வது   சீசன்   தொட ங்க  இருக் கிற து .   இந்த    நிகழ் ச்சி   தான்   பலரு க்கும்   ஃபே வரட்   நிகழ்ச் சியா க   இரு ந்து   வந்தி ருக்கி றது .

 

 

இதில்  முதல்   சீச னை  வனி தா   விஜய குமார்   வென் றா ர்.    இரண் டா வது    சீசன் னில்   க னியும்   மூ ன்றாவ து   சீசன்    ஸ்ரு திகா வும்   டைட் டில்   வென்றி  ருக்கின் றனர் .  தற் போது   நான்கா வது சீசன்   28  ஆம்   தேதி   தொட ங்க   இருக் கிறது.

 

 

இதில்   கடந் த   சீச னில்   கோமாளி யாக   கலக் கிய  புகழ்  , பாலா   ,  குரே ஷி   ஆகி யோர்   படங்க ளில்   தற் போது   பிசி யாக   இ ருந்து   வரு கின்ற னர்  .  அத னால்   இந்த   சீசன்க ளில்   அவர் கள்  க லந்து   கொ ள்ள  வாய்ப் பி ல்லை   எ ன்று   தெரி கிறது.  மே லும்   ஜிபி முத்து  இந்த   சீச னில்   கோ மாளியா க   களமிற ங்கி   இருக் கிறார் .

 

 

இந்த  நிலை யி ல்  யார்  இ ந்த   நிகழ் ச்சி யில்   குக்  காக   பங்கு பெறப்   போகி றார்  கள் என்று  பல   தகவ  ல்   வெளி யாகி   இருக் கிற து .    இந்த   நிலை யில்   பழைய   நடி கை   விசி த்ரா   மற்று ம்   பிக் பாஸ்   மூ ன்றாம்   சீசன்   போட்டி யாள ராக   களம்   இறங் கிய  ஷெ ரின்     கல ந்து   கொ ள்ள   இருக் கின்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   வ லிமை   படத் தில்   நடி கர்   அஜி த்தின்   த ம்பி யாக  நடித் திருந்த ராஜ்   ஐய ப்பா குக்கா க  களம்   இறங் க   இருக் கி றார்  .  அதே போல்   அடுத் தடு த்து   பல   முன் னணி   நடிக ர்கள்   பெய ரும்   இதில்   அடிப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.