பி ரபல நடி கரின் புகை ப்பட த்தை நெஞ் சில் பச் சை குத்திய நடி கர் வி ஷால் .!! எத னால் தெரி யுமா.?? அது வும் எந்த நடி கர் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடி கர்   வி ஷால் .   இவர்   சமீப த்தி ல்   லத்தி என்ற   திரைப் படத் தில்   ந டித்தி ருந் தார்  . இந்த படம்   பெ ரிய   எதி ர்பார்ப் பில்   பெரிய   பிரமோ ஷன்   செய் யப்ப ட்டு   வெளி யா னது.

 

 

ஆனா ல்    ப டம்   வழக் கம்   போல்   எதிர்பார் த்தப டி   வெற் றியை   கொடு  க்கவி ல்லை  .  இது வும்    தோ ல்வி   பட மாக வே   அமைந் தது  .  இந்த படத்தை   தான்   வி ஷால்   பெரி தும்  நம்பி   இ ரு ந்தார்  .  த ற்போது   அடுத் து   என்ன   செய் வது   என்று   தெரியா மல்   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

இவர்   நடிப் பில்   அடுத் ததா க   வெளிவ ரும்   திரைப் படம்   தான்   மா ர்க்  ஆண் டனி.  இந்த   படமா வது   வெற்றி பெறு மா   என்ற    ஏ க்கத் தில்   தான்   தற் போது   விஷா ல்   இரு க்கி றார் .   இந்த   நிலை யில்   விஷா ல்   ச மீப த்தில்   புகை ப் படம்   ஒன்றை   இணை ய த்தில்   வெளி யிட் டிருக்கி றார்.

 

 

இதில்   பிர பல   நடிக ரின்   புகை ப்படத் தை  அவர்   தனது   நெ ஞ்சில்   ப  ச்சைக்  குத்தி இருக் கிறார்.   இந்த   புகைப்ப டம்   தற்போ து    இணை யத் தில்   வெளி யாகி   பலரு ம்   இத னை  ஷேர்   செ ய்து   வை ரல்   ஆக் கி   வருகி றார்க ள்.

 

 

 

இவர்  எந்த   நடிகரி ன்   புகை ப்படத் தை   பச்சை குத்தி  என்று   பார்த் தால்   புரட்சித் தலை வர்  எம்ஜிஆ ரின்   முகத் தை   த ன்னு டைய   நெஞ்சி ல்   பச்சை   குத்திரு க்கி றார்   விஷா ல்.

 

 

 

மே லும்   அவர்   எம்ஜி ஆர்   மீது  அன்பா  ல்   தான்   இத னை   செய் தார்   என் றும்   தற் போது   பல ரும்   பேசி   வருகின் ற னர்  .   இவ்வா று   செய்த து   பலரை யும்   ஆச்சரிய ப்படு த்தி   இரு க்கி றது .  மேலு ம்   இந்த   புகை ப்படம்  தற் போது   வைர லாகி   கொண் டிரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.