தனது காத லரை முதல் முறை யாக அறிமு கப்ப டுத் திய பிக் பாஸ் ஆயி ஷா.!! புகை ப்படத் தை பா ர்த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவியி ல்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொட ங்கி   வெற்றி கர மாக   முடிவ டைந்து   விட் டது .   இந்த  நி கழ்ச்சியி ல்   வெற்றி யாள ராக   அசீம்   தேர்வு   செய்ய ப்பட் டு   இரு க்கி றார்  .  இதற்கு பல   தரப் பிலி ருந்து   எதிர் ப்பு கள்   வந்த   நிலை யில்   இருந் து   வந்திரு க் கிறது.

 

 

இதில்   விக்ர மன்  தான்   மக்க ளின்   மன தை   வென் றவர்   என   த ற்போ து   ச மூக   வலைத ளங்க ளில்   மிகப்பெ ரிய   பேச் சு    இருந்து   வருகி றது  .  அத னால்   விஜய்  டிவி க்கு   பலரு ம்  தங்க ளது   கண்ட னங்க ளை   தெ ரிவி த்து   வருகி ன் றனர் .

 

 

மே லும்   பல   செ ய்தி   சேனல் கள்   என   அனை த்து மே   அசீம்   தவறா ன   முன்னு தாரண ம்   என்று  தான்   தற் போது   கூறி   வருகி ன்றன ர்  .  இந்த   நி லையில்   இந்த   நிகழ்ச் சியி ல்   21   போட்டி யாள ர்க ளில்   ஒரு   போட் டியாள ராக   கல ந்து   கொ ண்ட வர்   தான்    ஆயி ஷா.

 

 

இவர்   ஜீ   தமிழ்   தொ லைக்கா ட் சி யில்   சத்யா    சீரி யல்   மூலம்    மக் கள்   மத்தி யில்   பிரப லம டைந் தார் .   மேலும் இவர்   பிக் பாஸ்    நுழை ந்த   போ தும்   இவருக் கு  என  ஒரு   ரசி கர்   கூட் டம்   இருந் தது .   ஆ னால்   இவர்   பாதி யி லேயே    வெளியே றி   விட் டார்.

 

 

மே லும்   இவர்   வீட்டி ல்   இருக் கும்   போது   இவ ரது   கா தலர்  என   ஒருவ ர்   வெளி யில்    பேட்டி   கொடு த்து   வந் தார்.   அவ ரும்    தன க்கு   ஒரு   காத லர்   இருப்ப தாக   கூறியி ருந் தார்  .  இவர்   தற்போ து   தனது   காத லர்   யார்  என்று   அறிவி க்க   இருப் பதாக   தெரிவி த் தார்.

 

 

காத லனை  காட் டாமல்   அவரு டன்   எடு த்த   போட் டோ வை    தற் போது   வெளி யிட்டு   இருக் கி றார்  .  இதை   தொடர் ந்து    இவரு க்கு   விரை வில்   திரு மணம்  என்று   பேச்சு   அடிபடு கி றது .  அத னால்   விரை வில்    காத லரின்   முழு   புகை ப்பட த்தை   வெளியி டு வார்  என்று   ரசிகர் கள்   எதிர் பார் த்துக்   கொண் டிருக்கி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.