கண் ணா லட்டு தின்ன ஆசை யா படத் தின் நடி கை விஷா கா சிங் என்ன ஆ னார் தெரி யுமா.?? இவ ரின் தற்போ தைய நிலை என்ன தெரி யுமா.?? வெளி யான செய் தியை கேட்டு ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   கா மெடி   நடிக ராக   இரு ந்த வர்   நடி கர்   சந்தா னம்.  அவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   தான்   கண் ணா   லட்டு   தின் ன  ஆசை யா  .  இந்த   படத் தில்   ஹீரோ யின்   ஆக    ந  டித்து      ரசிகர்க ளை   கவர்ந் தவர்   விஷா கா   சி ங்.

 

 

அதன்  பின்   விஷாகா   சிங்   வா லிப   ராஜா   உள் ளிட்ட   சில   திரை ப்படங்களி ல்    மட் டுமே   நடித் தார் .   அதற்கு ப் பின்   இவரு க்கு   சரியா ன   வாய்ப் புக ள்   அமைய வில்லை .   அதனால்   திரை படங் களி ன்   நடிப் பதை  தவி ர்த்து   விட் டார்  . அதன் பின்   வாய் ப்புகள்  இல் லாமல்    தமிழ்  சினிமா வை   விட்டு   விலகி விட் டார்.

 

 

தற் போது   இந்தி  ,  தெலு ங்கு   போன் ற   மொழி களி ல்   நடித் து   வருகி றார் .  அதில்  நல்ல  நல்ல   பாத் திரங் க  ள்   எடுத் து    தக்க   வைத்து க்கொ ண்டு   நடி த்து   வருகி றார்  .  இந்த   நிலை யில்   தமிழி ல்   அதிக ம்   நடிக் காமல்   வந்த இவர்   மற்ற மொழி   படங் களி ல்   நடி த்து   வந் தார்.

 

 

தற் போது     பட   தயா ரிப்பு   தொ ழில்   செய் து    வ ரும்  விசாகா   சிங்   மு க்கிய   தயாரி ப்பு   நிறுவ னத் தில்   முதன் மை   பொறு ப்பில்   இரு ந்து   வருகி றார்  .  இது   பலருக் கும்   ஷாக் காக   அ மைய லாம்  .  அந்த   அளவி ற்கு   உழைப் பின்    மூலம்   முன் னேறி   இருக்கி றார்.

 

 

அவர்   தயாரிப் பின்   மூலமாக வும்   நல்ல   படங்க ளை   தயா ரித்து   வருகி றார் . அது  மட்டும் இன்றி   மேடைப் பேச் சை   வெ ளி நாடுகளி லு ம்   செ ய்து    வருகி றா ராம்.  மெட்டா வர்ஸ்  ,  கிரி ப்டோ   போ ன்ற   விஷய ங்க ளில்   ஆர்வம் காட்டி வரும்     மேடை ப்பேச் சாள கராக   இருந்து  பேசி   வருகி றாரா ம்.

 

 

 

இந்த  தொழில்   அவ ருக்கு   மி கவும்   பிடித்திரு க்கிற து   என   அவர்   குறிப் பிட்டு   இரு க்கி றார்  .     இந்த    தகவ லை   பார் த்து   பல ரும்  சந்தா னம்   பட   நடி கை   விஷா கா   சிங்  ஆ   இது   என   கேட்டு   வருகி ன்றன  ர்.    தற் போது   இவ ர்    சினிமா வை   காட்டி லும்   மேடை ப்   பேச்சிலு ம்   பல   முன் னணி   நிறுவ னங் களிலு ம்    பணியா ற்றி   வருகி  றாராம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.