பிரபல மான தால் ஓவர் சீன் போ டும் இளம் நடி கை .!! நடி த்தது 4 படம் தான் அது க்கு ள்ள இப்ப டியா.?? இளம் நடிகை க்கு வந்த சோத னை.!!

0

நடி கர்   நடிகை கள்   ஒரு   கட்ட த்துக் கு   மேல்   அந்தஸ் து    உயர் ந்து   விட் டால்   ஷூட் டிங்   லேட் டாக   வரு வது   போ ன்ற   விஷ யங்க ளை   செய்து  வரு வார் கள்.  அதே போல் தான்   தற் போது   பிர பல   நடி கை   ஒரு வர்   தலைகன த்தா ல்   சில   வேலை களை   செ ய்து   வரு  வதாக   தற் போது   பல ரும்   பேசு கிறார் கள்.

 

 

அந்த   ந டிகை  வேறு யாரும்   இல் லை   நடி கை   பிரிய ங்கா   மோ கன்   தான் .  இவர்  கன்ன டத்தில்    நடிகை யாக   அறிமு கமா னார்.   அதன் பின்   தெலு ங்கு   சினிமா வில்    நானி யுடன்   நடித் து    பிர பலம்   அடை ந் தார்   .  அதன் பின்   தமிழு க்கு   அறி முகமா னார்.

 

 

நெல் சன்   இயக் கத் தில்   டாக் டர்   படத்தி ல்   சிவகா ர்த்தி கேய ன்   ஜோடி யாக  நடி த்து  பெரிய   அள வில்   பிர பல மா னார் .   சமீப த்தில்   இளைஞ ர்க ளின்   கனவு   கண்ணி யாக   இவர்  இருந்  து   வருகி றார் .   பின்   டான்   படத் திலும்   நடி த்து     வெற் றியை  கொடு த்த   நி லையில்   முன் னணி   நடிகை யாக   இரு  ந்து   வருகி றார்.

 

 

இதனி டையில்   எத ற்கும்   துணி ந்தவ ன்   என்ற   சூர் யா   திரை ப்படத் தில்   நடித் திருந் தார்  .   தற் போது     தனுஷு க்கு   ஜோடி யாக   கேப் டன்   மி ல்லர்   திரைப் படத்தில்   நடி த்து   வருகி றார் .   இந்த படம்   பெரிய   பட்ஜெ ட்டில்   உருவா கி   வருவ தால்   எதிர் பார் ப்பு   அதி கமா க   இரு ந்து   வரு கிறது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்  மிக   கு றுகிய   காலத் திலே யே   சூர்யா , தனுஷ்   மற்றும்   சிவகா ர்த்தி கே யன்  என  மு ன்னணி   நடி கர்க ளுக்கு   ஜோ டியாக   நடிக் கும்   வாய்ப் பை   பெ ற்று   விட் டார் .   அத னால்   திமி ராக   ப டப்பிடி ப்புக் கு   தாம தமாக   வருவ தாக  கோ லிவுட்   வட்டா ரத் தில்   சொல் ல ப்படு கிறது.

 

 

அது   மட் டும்   அல் லாம ல்   ஓவர்   ஆட்டிட் யூட்    கா ட்டி   சீன்   போடுவ தா கவும்    தற் போது   பல ரும்   கூறி   வருகி ன்ற னர் .   மேலும்   நடித்த தே   நாலு படம் தான்   அதுக் குள்   இப்ப டி   சீன்  போட் டால்   என்ன   செ ய்வது   என  தற்  போது   பல ரும்   பேசி   வருகி றா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.