தள பதி 67 படத் தில் ரோல க்ஸ் கதா பாத் திரத் திற்கு இணை யான கதா பாத் திரம்.!! முக் கிய நடி கரை லாக் செய்த லோ கேஷ் கனக ராஜ்.!! வெளி யான லேட் டஸ்ட் தக வல்.!!

0

பிர பல   இயக் குன ராக   இருப் பவ ர்   தான்   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்  . இவர்   இயக் கி    கமல ஹாசன்   நடி த்த   திரை ப்பட ம்   தான்   விக் ரம் .  இந்த   திரைப் பட த்தில்   பல   முன் னனி   நடிக ர்கள்   நடி த்திருந் தாலு ம்   கடைசி   நிமிட த்தில்   சூர்யா  ரோல க்ஸ்   கதா பாத்தி ரத் தின்   மூலம்   அனை வரது   பாராட்  டியும்   பெற்று விட் டார்.

 

 

அந்த   அளவி ற்கு   அந்த   கதாபா த்திர ம்   அனை வரா லும்   ரசிக் கப்பட் டிருந் தது.  மேலும்   அது வும்   விக்ரம்   பட  வெற்  றிக்கு   மிகப் பெரிய   காரண மா க   அமை ந்தது.  இந்த   நிலை யில்   லோகே ஷ்   கனக ராஜ்   தற் போது   விஜ யை   வை த்து   தள பதி  67   என்ற   திரை ப்படத் தை   இயக்கி    வரு கிறார்.

 

 

இந்த   படத்தி ற்கா ன   எதிர்பா ர்ப் பும்   தற் போது  அதிக மாக   இருந் து   வருகி றது.  மே லும்   பல   முன் னணி   நடி கர் கள்   இந்த   ப டத்தில்   வில்ல னாக   ந டிக்க   இருக்கி றார் கள்   என்ற   செய்தி யும்   தற் போது   வெளி யாகி   இரு க் கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இ ந்த   படத் திலும்  ரோலக் ஸ்   கதாபா த்தி ரத் தை   போ ன்ற   ஒரு முக்கி ய   நடி கர்   முக் கிய   கதாபாத் திரத் தி ல்   நடிக் க   இருக் கிறா ர்  என்ற   தக வல்    தற் போது   வெளி யாகி   இருக் கி றது .   அந்த  நடி கர்   வேறு   யாரு மில்லை.

 

 

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடி கர்   விக்ரம் தான் .  இவர் இந்த   படத் தில்   நடி ப்பது   உறுதி   செய்ய ப்பட் டு   விட்ட து   என் று ம்    மேலும் இவர்  இந்த   படத்தி ற்கா க   30   நாட் கள்   காலி சீட்   கொ டுத்தி ருக் கிறார்   என் றும்   தற் போது   தக வல்   வெளி வந்து   கொண்டி ருக் கிறது.

 

 

விக் ரம்   படத்தி லே யே   ரோல க்ஸ்    முத லில்   விக் ரம்   தானாம் .   ஆனால் இவர்   மறுத் துவி ட்டா ராம்  .  அதை   தொ டர்ந்து    தான்   தற் போது   இந்த படத்தில்   இவரு க்கு   இந்த   வா ய்ப்பு   வந்திருப் பதா க   சொல் லப்ப டுகிறது .   இதற் கான   அதிகா ரபூர்வ மான   அறிவி ப்பு   விரை வில்   வெளியா கும்   என்று   எதிர்பா ர்க்கப் படுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.