பிர பல நடிகை யின் காதல் வலை யில் விழு ந்த நடி கர் வினய்.!! வெளி யான பு கைப்ப டத்தை பார் த்து இந்த நடி கையா என ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! வைர லாகும் புகை ப்பட ங்கள் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கராக   இ ருப்ப வர்  தான்  நடி கர்   வினய்.  உன் னாலே   உன் னாலே ,   என்றெ ன்று ம்   புன் னகை   போ ன்ற   பல   பட ங்கள்   நடி த்து   பிரப ல மானா ர்.  இதன்   மூலம்   தமிழ்   சினி மாவி ல்   ஒரு   சாக் லேட்   பாயாக   வ லம் வந் தார்.

 

 

அதன் பின்   இவரு க்கு   சினிமா வில்   சரி வர   பட   வாய் ப்பு கள்   அமை யாமல்   போ னது .   அத னால்   தற் போது  சில   திரைப் படங் களில்   வில்ல னாக   நடி த்து   வருகி றார்.    குறிப் பாக    எதற் கும்   துணிந் தவ ன்   மற்று ம்   டாக் டர்    படங் களில்    வில்ல னாக   நடி த்து   அசத் தி   இரு ந்தா ர்.

 

 

இதில்   டாக் டர்  திரை ப்படத்தி ல்    இவ ரது   நடிப் பு   பலரா லும்   பாரா ட்ட ப்பட்ட து.  இந்த   நிலை யில்  இவர்   பிர பல   நடிகை யுடன்   காதலி ல்   இரு ந்து   வ ருவ தாக   தற் போது   தகவல் கள்   வெளி யாகி   இருக் கிற து  .  அதா வ து   பிர பல   மலை யா ள   நடி கை   விம லா   ரா மனை   இவர்   காத லித்து   வ ருகி றா ராம்.

 

 

 

இந்த   தகவ ல்   ஒரு   வருட த்திற் கு   முன்பிரு ந் தே    வந்து   கொண் டிருந் தது .  இந்த   நிலை யில்    இவர் கள்   ஜோடி யாக    இருக் கும்   புகை ப்பட ங்கள்   தற்போ து   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வரு கிறது  .  தற் போது  விமலா  ராமன்   அவ ரது   பிறந்த நாள்   கொண்டா ட்ட   புகைப் பட ங்களை    வெளி யிட் டு   இரு க்கிறா ர்.

 

 

அதில்   வினய்  யுடன்  அவர்   இருக் கும்   புகை ப்படங் கள்   இணை யத்தி ல்   வைரல்   ஆகி   வரு கிறது .   மேலும்   குடும்ப ம்   என   அவர்   குறிப் பிட்டு   இருப் பதா ல்   அவர் கள்   காத லை   மறைமு கமா க   உறுதி   செய் திருப்ப தாக   தெரிகி றது.

 

 

 

இவ் வாறு   ணை யத்தி ல்   ப லரும்   பேசி   வருகி ன்றன  ர்.   இதன் மூலம்   நடி கர்   வினய்   காத லில்   இருப் பதாக த்தான்   தற் போது   பலரும் கூறி   வருகின் றன ர்  . இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   வருகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.