தனுஷ் படத் தால் முடி ந்து போன சினிமா வாழ் க்கை.!! வாய் ப்புக் காக கண வரை தூது விடும் திரு மண மான பிர பல நடி கை.!!

0

தென் னி ந்திய   சினிமா வில்   நடிகை கள்  திரும ணம்  ஆனா லும்   தங்க ளு டைய   அழ கும்  இளமை யும்   குறை யா த   கார ணத் தினா ல்   தொடர் ந்து   படங்க ளை   நடி த்து   வரு கின் றனர்  .  ஆனா ல்   பல ரும்  திரும ணம்   மு டிந்த   கை யோடு   சினிமா வை   விட்டு   விலகி   வருகி ன்றன ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சில   நடிகை கள்   திரும ணம்   முடி ந்த   பி ன்னும்   சில   திரை ப்படங் களில்   நடி த்துக்   கொண் டு    நிகழ் ச்சிக ளில்  பங்கு   பெ ற்று க்   கொண்டு   பிரப ல மாகவே   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்  .  அப்படி   திரும ணமா ன   நடி கை  கட ந்த   இர ண்டு   ஆண் டுகளா க    மார்க் கெட்   இ ல்லா மல்   தவி த்து   வருகி றார்.

 

 

 

மேலு ம்   கடை சியா க   தனு ஷ்       படத்  தில்   நடித் து   மொ த்த   மார் கெட்  டையும்   இழந் து   விட் டார்  .  அந்த   நடி கை   தான்   புன் னகை   அரசி   சினே கா .   இவர் தனுஷ்  உடன்   கடைசி யாக   ப ட்டாசு   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   அவ ருக்கு   ஜோ டியாக   நடி த்திருந் தார்.

 

 

தற் போது   திருமண  ம்   ஆகி   இர ண்டு   குழந் தை கள்   பெ ற்றெ டுத்த   போதி லும்   அழ கும்  இள மையு ம்   குறையா மல்   இருந் து   பல   தனி யார்   நிகழ் ச்சி களில்   பங்கு  பெற் று   இரு க்கிறா ர் .   இவர்   தொ டர் ந்து   சமூக  வலை  தளங்க ளில்   குடு ம்பத் துடன்   புகைப் படங் களை   பதி வு   செய் து   வந்து   கொண்டி ருக்  கிறார். 

 

 

இந்த   நிலை யில்    மீண் டும்  சினிமா   வாய்ப் பை   பெறுவ தற் காக   தனது   கண வரும்   நடிகரு மான   பிரச ன்னா  வி டம்   கூறியி ருக்கி றாரா ம் .   இத னால்   பிர சன்னா  தனது மனைவி   சினேகா விற் காக   தனது   நெருங் கிய   நட்பு   வட்டார த்திட ம்   கூறி   இயக்கு னர்க ளை   அணுகி   வருகி றார்  .

 

 

இதன்  மூலம்   மீண் டும்   சினிமா வில்  நடி க்க   திட் டம்   தீட்டு   வருகி றார்   நடிகை  சி னேகா .   ஒரு   காலத் தில்   ரசிக ர்க ளின்   க னவு   கன்னி யாக   இருந் த   நடிகை   தற் போது   வாய்ப் பு   இல்லா மல்   இருந் து   வருகி றா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.