இது ஒரு தவ றான முன் உதா ரணம்.!! பிக் பாஸ் டைட் டில் வெல்ல அஸீமு க்கு தகுதி இல் லை.!! முதல் முறை யாக வாயை திற ந்த பிக் பாஸ் 6 போ ட்டி யாளர்.!!

0

விஜய்   டிவியி ல்   பிக் பாஸ்  சீசன்   6    வெற் றிகரமா க   முடிவ டைந் தது .  21   போட் டியாளர் களு டன்   தொட ங்கிய   இந்த   நிகழ் ச்சி   106   நாட் களை   கடந் து   முடிவ டைந்து   இரு க்கி றது  .  இந்த   நிலை யி ல்   இ ந்த   சீசனி ன்   வெற் றியா ளராக   அசீம்  தேர்வு   செ ய்யப் பட் டு   இரு க்கி றார்.

 

 

இரண் டாவ தாக   விக்ரம ன்   தே ர்வு   செய் யப்பட் டார்  .  இது சமூக   வலை தளத் தில்   மிகப் பெரிய   சர்ச் சை யை   உருவா க்கி   பிரச் சனை யை   கொடு த்த து .  அதா வது   நிகழ் ச்சி யில்   விக்ர மன்   தான்   சரியா ன   மு றையில்   விளை யாண்டு   அனை வரையு ம்   கையா ண்டார் . ஆனா ல்   அவர்   வெ ற்றி   பெற வில் லை.

 

 

அசீம்  அனை வரை யும்   தரை க்கு றைவாக   மரியா தை   இல்லா மல்   விளை யாடி    தவறா ன   முன்னு தார ணமாக   தான்   இருந் தார்  என் றும்   பல   பேச் சுகள்   இ ருந்து   வந் தது .   இருந் தும்   பிக் பாஸ்   டை ட் டில்   அசீமு க்கு   தகுதி    இல்லை   என   தற் போது   சமூ க   வலை தளங் களி ல்   ப லரு ம்   பேசி   வருகி றா ர்கள்.

 

 

நிகழ் ச்சி   முடிந் து   இரண் டு   நாட் கள்   ஆகியு ம்   பல   செய் தி   சேன ல்கள்   மற் றும்   பல சமூக   ஊட கங்களி ல்   அவர்   தவ றான   முன்   உதா ரணம்   என்று  அவரு  க்கு   டைட்டி லை   கொடு த்த து   விஜய்  டிவி   செ ய்த   தவறு எனும்   தற் போது   வி  ஜய்   டிவி யை   பல ரும்   திட் டி   வருகி ன் றனர்.

 

 

இந்த   நிகழ் ச்சி யில்   மற்ற   போட் டியாள ர்கள்   யாரு மே   அசீமு க்கு   தற்போ து   வரை   பாரா ட்டுக ளும்   கூறவில் லை   விமர்சன ங்களு ம்   கூறவி ல்லை  . இந்த    நிலை யில்   இந்த   நிகழ் ச்சியி  ல்   போட்டி யாள ராக   இரு ந்த   மகேஸ் வரி   முதல் முறை யாக   அசீமு க்கு   விமர்ச னத் தை  கூறி   இரு க்கி றார்.

 

 

அதா வது   அசிம்   வெற் றி   பெற்ற து   தவ றான   விஷ யம்   என் றும்   பெண்க ளை   தவ றாக   பேசு ம்  இவர்   எ ப்படி   வெ ற்றி   பெறு வார்   என் றும்     பதிவு   செய் யப்ப ட்டு   இரு க்கி றது .  இதை   மகே ஸ்வ ரி   ஆ மோதித் திரு க்கி றார்  .  இதன் மூலம்   அசீம்  வெற்றி  தன க்கு  பிடி க்கவி ல்லை   என   மகே ஸ்வ  ரி   கூறி   இருக் கி றார்.

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.