உச்ச நடி கர் படத் தை இயக் கும் நடி கர் ஆர் ஜே பாலாஜி .! கதை யை கேட்டு மிர ண்டு போன பிரப லம்.!! இந்த நடி கரா என ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தற் போது   தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கராக   இரு ப்ப வர்   தான்   ஆர் ஜே  பா லாஜி  .  ஆர் ஜே வாக   பணி புரி ந்து   பின்   சினி மா   து றையில்   ஒரு   காமெ டியாக   நுழை ந்தவர்.    இவர்   தற்போ து   பிரப ல   துணை   நடிக ராக வும்   இயக் குன ராக வு ம்   வலம்   வந் து   கொ ண்டிரு க்கி றார்.

 

 

இவர து   படங் கள்   நகை ச்சு வை   க லந்த தோடு   சமூக   கருத் துக்களை   பேசும்   வகை யில்  கதை க்கள த்தை   கொ ண்டு   உருவா கும்  .  அத னால்   இவ ரது   படத் திற்கு   ரசி கர்   மத்தி யில்   பெரு ம்   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வரு கிறது .   மேலும் இவர் பல   இட ங்க ளில்   பயம்   இல் லாமல்   சமூகக்   கருத் துக ளை   பேச க்கூ டியவர்.

 

 

அத னால்   இவ ருக்கு   இளை ஞர்க ள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   இ ருக்கி றது.  அந்த   வகை யில்   கடை சியாக   இவர்   நடிப் பில்  வெளிவ ந்த   வீட் டுல   விசே ஷம்   என்ற   தி ரைப்ப டம்   வணிக   ரீதியா க   வெ ற்றி யை   கொ டுத்த து .  அதன் வெற்றி   கொ ண் டாட்டத் தில்   பேசி யவர் இவர்.

 

 

பிர பல   மாஸ்   ஹீரோ  ஒருவ ருக்கு   கதை   சொன் னதாக வும்   அந்த   கதை யை   கேட்ட  அவர்   உட னே  ஓகே   சொல் லிவி ட்டதா கவும்   கூறியி ருக்கி றார்  . அந்த  பெரிய   மாஸ்   ஹீரோ   நடி கர்   விஜய்   தான்.       பாலா ஜி   விஜய் இடம் தான்   இந்த   பிரஸ்   மீட் டிங்   சொல் லலா மா   என் று   கேட் டிருக் கிறார்.

 

 

முத லில்  இந்த   படத் தில்   ஹீரோ வாக   இவர்   தான்   நடி க்க   போவ தாக   முடிவு   செய் து   கதை யை   எழுதி   இருக் கிறா ர்.   விஜ யும்   ஓகே   சொல் லி யதால்   படப் பிடிப்பு   பற்றி   கேட்டி ருக்கி றார் .   அத ற்கு   ஆர் ஜே   பா லாஜி   கதை யை   முழுவ துமாக   எழுதி   முடிப்ப தற்கு   சில  வருட ம்  ஆக லாம் .

 

 

அத னால்   நீங் கள்  அடுத்த டு த்த   படங் கள்     முடி த்த வுடன்   சொல் கி றேன்   எ ன்று  சொல் லிவி ட்டா ராம்  .  மேலும்   விஜ யிடம்  கதை   சொல் வத ற்கு  மட் டுமே   இர ண்டு   மாத ங்கள்   தேவை ப்ப ட்டது  என்று கூறி   இருக் கிறா ர் .   மேலும் கூடிய   விரை வில்  ஆர் ஜே   பா லாஜி   விஜய்   வைத் து   ஒரு   படத் தை   இய க்கு வார்   என்ப தில்   எந்த   சந் தேக மும்   இல் லை.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.