நடி கை கௌ தமி யின் சொந்த மக ளா இது.?? இளம் நடிகை களு க்கே டஃப் கொ டுப் பார் போ லிருக் கிறது.!! புதிய படத் தில் கதா நாய கியாக அறி முகமா கும் பிரப லம்.!!

0

80 ,  90   கால கட்டத் தி ல்   பிர பல   நடிகை யாக    இ ருந்த வர்  தான்   நடி கை  கௌ தமி.    இவர்   அந்த   சமயத் தில்   ரஜினி ,   கமல்   போன் ற   முன்ன ணி   நடிக ர்களு க்கு  ஜோடி யா க   நடி த்து    பிரப லமா னார் .   இவர்   உல கநா யகன்   கமல் ஹாச னை   காதலி த்து   அவரு டன்   திரு மணம்   செய் யாமல்    இரு ந்து   வந் தார்.

 

 

தற் போது   இருவ ரும்   பிரி ந்து   வாழ் ந்து   வரு கின்ற னர்  .  அத ற்கு   கார ணம்   கௌத மியி ன்   மகள்  வளர் ந்து  விட்ட தால்    பொறு ப்புக ளை   பா ர்த்து க்   கொ ள்ள   கமல் ஹாச னை   விட்டு    பிரி ந்து   விட் டார்  .  மே லும்   இருவ ருக் கும்   இடை யே   சில  விஷய ங்கள்   ஒத்து ப்போ கா ததால்    பி ரிந் தனர்.

 

 

இருவ ரும்   காத லில்   இருப் பத ற்கு   முன்   சந்தீப்    என் பவரு க் கும்   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண்டு   அவரு டன்   ஓர் ஆண்டு    வாழ் ந்து   வந் தார் .   ஓரா ண்டி  லேயே   விவா கரத் து   பெற்று    பி ரிந்து   வி ட்டார் .   கௌ தமி   க்கும்   அவரு டைய   முன்  னாள்   க ணவர்  சந் தீப்  க்கும்   என்ப வரு க்கும்   ஒரு   மக ள்    உள் ளார்.

 

 

அவரு டைய   பெய ர்   சுப்பு லட்சு மி  .  இந்த   நிலை யில்   நடி கர்   கௌ தமி யின்   மகள்   சுப்புல ட் சுமி   புதிய   புகை ப்ப டம்  ஒன்று   வெளி   வந் திருக்கி றது  .  இந்த   புகைப் பட த்தை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   இவர்   பார்ப் பத ற்கு   கதா நா யகி   போல்    இ ருக் கி றார்.

 

 

மேலு ம்   விரை வி ல்   இவ ரும்   புதி ய   படத் தில்   கதா நா யகி யாக   அறி முகமாக  இ ருக்கி றார்  என் றும்   சொ ல்ல ப்படு கிறது  .  அதற் கான  கதைக  ளை   த ற்போது   கௌதமி   கேட் டு   வ ரு கிறாரா ம்  .   கம லின்   மகள் கள்   கதாநா ய கியாக   அறிமு கமான   நிலை யில்   தற்போ து    இவ ரும்   கதா நாயகி யாக   அறிமு கமாக   இருக் கிறார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.