இந்த மனு ஷன் கூட என் னால ந டிக்க முடி யாது.!! முக த்து க்கு நே ராக அசி ங்க ப்படு த்திய பிர பல நடி கை.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கை   தமன் னா.    சினி மா வுக்கு   வந்த   குறு கிய  காலத் திலே யே   ரசி கர்   மத்தி யில்   பெரும ளவு   பிரபல மடை ந்தவ ர்  . அத னால்   அடுத்த டுத்து   முன்ன ணி   நடிக ர்கள்   திரை ப்பட த்தில்   ஜோடி யாக   நடித் தார்.

 

 

தற் போது  கூட   ரஜி னி   நடிப் பில்   உரு வாகி   வரும்   ஜெயி லர்   திரைப் பட த்தில்   முக் கிய   க தாபாத் திரத் தில்   இணை ந்திரு க்கி றார் .   மே லும்   இவ ருக்கு   தமிழ்   சினிமா வில்   மார்க் கெட்   குறை ய     மற்ற   மொழி   படங் களி ல்  கவ னம்   செலு த்தி   வந் தார்  .

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   தற் போது   இவரு க்கு   மிக ப்பெ ரிய  சம்பவ ம்  என்ன  நடந் திரு க்கிற து .   அதா வது   முன்பு  கால த்தில்   விளம் பரங்க ளில்   நடித்து ள்ளா ர்  இவர்.  அந்த   சமய த்தில்   ஹன் சிகா ,   காஜல்   அகர் வால்   போ ன்ற   நடி கைகள் இருப் பதால்   த மன் னா  நடிக் க   ஒப்புக் கொ ண்டார்.

 

 

அந்த   விளம் பரத் தில்    நடிப் பதற் காக   சம்ப ளமு ம்   தமன் னா வுக்கு   முன்பு   கொடு த்து   விட்ட னர் .   பிறகு தான்  அவரு க்கு   தெரி ந்த து   அந்த   விளம் பரத் தில்  லெ ஜன்ட்   அண்ணா ச்சி   நடிக் கிறா ர்   என்று .   அப் போது   அத ற்கு   தம ன்னா   வேறு   வழி யில் லாமல்   அ ந்த   விளம் பரத் தில்   நடித் துக்   கொ டுத்தி ருக்கி றார்.

 

 

அப் போதே   தமன் னா வின்   மார்க் கெட்   சரிய   தொட ங்கி யது  .  இதை   தொடர் ந்து   இரண் டாவது   முறை யாக  விளம் பரத் தில்   நடி க்க   தம ன்னா வை   நாடி   இருக் கின்ற னர் .   அப் போது  தம ன்னா  பணத் தை   வாங்கி யதா ல்   தான்   மனம்   இல்லா மல்    நடித் தேன் .   இனி யும்  அந்த   மனுஷ ன்  கூட   எல் லாம்   என் னால்   நடி க்க   முடி யாது .

 

 

இவ் வாறு  முகத்தி ற்கு   நே ராகவே   தம ன்னா   கூறிவி ட்டா ராம்  .  மே லும்   எவ்வ ளவு   லட்ச ங்கள்   கொடுத் தா லும்   அவர்   கூட   நடி க்க   மாட் டேன்   என   உறுதி யாக   கூறி யுள் ளார் .    மே லும்   மார்க் கெட்   இ ல்லா மல்   அவர் கள்   நடிக்க வில் லை   அவரு டன்   நடித் தால்  தான்   மார்க் கெட்     இல் லை   என்று   தற்போ து   கூறி   இருக் கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.