வாரிசு படத் தில் விஜ யின் அண் ணன் மக ளா இது.!! ஆளே அடை யாளம் தெரி யவி ல்லை யே.!! பேசாமல் இ வரே கதா நாயகி யாக ந டித்தி ருக் கலாம்.!!

0

சமீப த் தில்   தளப தி   விஜய்   நடிப் பில்   வெளியா ன   திரைப் படம்   தான்   வா ரிசு.  இந்த படம்   வெளி யாகி   தற் போது  வரை  200   கோடி  வ சூல்   செய் திருக் கிறது .  இந்த  படத் தில்  பல   முன்ன ணி   நடிகர் கள்   நடித் திருந் தனர்.

 

 

மேலு ம்   கதாநா யகி யாக   ராஷ் மிகா   மந் தனா   நடி த்திருந் தார் .   மேலும் இந்த   படம்   வெளியா கி   மக் கள்   மத்தி யில்  நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் றா லும்   மோசமா ன  விமர் சன ங்க ளை   சந்தி த்து   வருகி றது  .  படம்   சீரி யல்   போல்   இருக் கிறது  என்றெ ல்லா ம்   பலரு ம்   விம ர்ச னம்   செய் திருந் தனர்.

 

 

மேலு ம்   த யாரிப் பாள ரும்   போலி யான  கணக்கு களை   வசூல்   காட்டி க்கொ ண்டு   இருக்கி றார்  என் றெல் லாம்   தற் போது   பல   விமர்ச ன ங்கள்   மற் றும்   பிர  பல ங்கள்   கூறி   வரு கின்ற னர்  .  இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   எண் ணற்ற   பிரப லங்கள்   நடித் திருந்த னர். 

 

 

அதில்   நடி கர்   ஸ்ரீகா ந்தின்   மகளா க   நடித் தவர்    தான்   இளம்   நடி கை   சஞ் சனா   திவா ரி  .  இவர்   பட த்தில்   பள்ளி   மாண வி   போல்    நடித் திருந் தா லும்   ரசிக ர்கள்  இவரு டைய   இணை யதள   பக்க த்தை   தேடி   கண்டு பிடி த்து   இருக் கின் றனர்.  அதில்   பதி விட்டி ருக் கும்  புகைப்  படத் தை   பார்த் து   பல ரும்    வாய டை த்து   இரு க்கி றார் கள்.

 

 

மே லும்  இவர்   பு கைப்ப டங்க ளில்   ஹீரோ யின்   போல்   இரு ப்ப தால்   பட த்தில்   நீங் களே   கதாநா யகி யாக   நடித்தி ருக்க லாம்  என் றெல் லாம்   கூறி   வ ருகி ன்றனர்.  அவ ரது   புகைப் படங் கள்   தற் போது   இணை யத்தி ல்  வைர லாகி  வருகி றது. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.