நடிப் பை விட்டு புதிய தொழி லை தொட ங்கிய நடி கை பி ரியா ப வானி சங் கர்.!! திடீ ரென எடுத் த அதி ரடி முடிவு.!! வரு த்தத் தில் இருக் கும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கையாக   இருப் பவர்  தான்   ப்ரியா   பவா னி   சங் கர்  . இவர்   சின்ன த்தி ரையி ல்   தொகுப் பாளி னியா க   இருந் திருக் கிறார்  .  மேலும்   சின்ன த்திரை   சீரியல் களிலு ம்   நடித் திருக் கிறா ர் .   அதன் மூலம்   மக் களின்   மன தை   க வர்ந்த வர்.

 

 

கல் யாண  முதல்   காதல்  வரை    விஜய்   டிவி   சீரி யல்   மூலம்   மிகப் பெரிய   அளவு   பிரப லம்   அடைந் தா ர் .   அதில்   கி டைத்த பிரபல த்தின்   மூலம்   வெள் ளி    திரை யில்   கதா நாயகி யா க   நடி க்க   தொட ங்கி னார்  .  மேயா த  மான்   என்ற   படத் தில்   முதன் முறை யாக  அறிமு கம்   ஆனா ர்.

 

 

அதன்  பின்   தற் போது   பல   முன் னணி   நடிகர் கள்   படத் தில்   நடி த்து    தற் போது   வளர் ந்து   வரும்   முன் னணி   நடி கைகள்   பட்டியலி லும்   இவர்    இருக் கி றார் .   இவர்   கை வசம்   ஏராள மான   திரை ப்படங் க ளை   வைத் திருக்கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்  அவர்   சினி மாவின்   மூலம்   கிடை த்த   பணத் தால்   கடற்க  ரையில்  சொகுசு   பங்க ளா   ஒ ன்றை   வா ங்கி   இ ருந் தார்  . அங்கு   தனது   காதல ருடன்   எ டு த்துக்   கொ ண்ட   புகை ப்படத் தை   ச   மீபத் தில்   வெளியிட் டிருந் தார்.  இது   இணை யத் தில்    வை ரலான   ஒன் றாக   இ ருந் தது.

 

 

இந்த   நி லையில்  இவர்   புதிய   தொ ழில்   ஒன் றை   தொட ங்கியு ள்ளதா க   தற்போ து   வீடியோ வுடன்  பதிவு   செய் திருக்கி றார் .  இது   பல ரையும்   ஆ ச்சரிய ப்படுத் தி   இருக்கி றது .   அதாவது அவர்   சொந்த மாக   புதிய   ரெஸ்டா ரன்ட்   ஒன்றை  தொட ங்கியு ள்ளார்.

 

 

விரை வில்  திற க்க   இரு க்கிறா ராம் .   தனது   ரெஸ்டா ரண் டை   வீடி யோவாக    எடு த்து   வெளி யிட   அவரு க்கு   ரசிகர்க  ள்   வாழ் த்து  கூறி   வருகி ன் றனர் .   மேலும்  இதன் பின்   சினிமா வில்   நடிப் பாரா   என  தற் போது   ப லரும்   கேள் வி   எழுப் பியு ம்   வருகி ன் றனர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.