பிக் பாஸ் டைட் டிலை வெ ன்ற அசீம்.!! வாங் கிய மொ த்த சம்ப ளம் எவ் வளவு தெரி யுமா.?? கிட் டத் தட்ட இத்த னை லட்ச மா.?

0

பிக் பாஸ்  சீசன் 6   பை னல்   நேற்று   நட ந்து    முடிந் தது  .  இதில்   இறு திப்    போட்டி யில்   முதல்   இடத்தி ற்கு   அசிம்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   டைட் டிலை   வென் றார்.   இத னால்   அசீம்    ரசிக ர்க ள்   இந்த   வெற் றியை   கொ ண் டாடி   வரு கின்ற னர்.

 

 

இருந் தும்   இந்த   நிலை யில்   விக்ர மன்   தான்   சரி யா   இருகி ன்ற னர்  என் றும்   சமூக  வலைதள  ங்க ளில்   பல   பிரச்ச னை கள்   எழு ந்து   வ ருகி றது  .  மேலும் பிக்   பாஸ்   நிகழ் ச்சி க்கு   ஒரு   தவ றான   உதா ரண த்தை   அசீம்    மூலம்  சேனல்   காட் டி விட்டது.

 

 

இவ் வாறு   ரசிகர் கள்   கூறி   வருகி ன் றனர்  .  இந்த   நிலை யில்   இவர்   மொ த்தம்   எவ்வ ளவு   சம்ப ள மாக   பெ ற்று   வெளி யேறி யிருக்கி றார்  என்ற   தக வல்    தற் போது   வெளி  யாகி   இரு க்கி றது.    இவ ருக்கு   ஒரு   நாளை க்கு  25   ஆயி ரம்   சம்பள மாக   பேசப் பட் டு   இ ருக்கி றது.

 

 

இத னால்   இவர்    ஒரு   நாளை க்கு   25    ஆயி ரம்   வீதம்  நூறு   நாட் களு க்கு   மேல்   இருந் ததால்   கிட் டத்த ட்ட   25   லட் சம்    சம்ப ளமாக   பெற்றி ருப் பார்   எ ன்று   சொ ல்லப்ப டுகி றது  .  மேலும்   டைட் டில்   வின் னர்   பெற்ற   இவரு க்கு   50   லட்ச ம்   பரி சாக   வழங் கப் பட் டது.

 

 

இத னால்  75   ல ட்சம்   மொத் தம்   சம்ப ளமா க   பெ ற்று   இருக் கிறார்  .  மேலும் அது   மட்டு ம்   இன்றி  மா ருதி  சுசு கி   பிர சா   கார்   ஒன் றும்     பரிசா க   உரிமை யாளர்   தலைமை யில்   இ ருந்து   வழங் கப்ப ட்டது  .  அந்த காரின்   தற்போ தைய   விலை  16   லட் சம்   ரூபா யை   விட   அதி கம்   எ ன்று   சொ ல்லப் படு கிறது.

 

 

இத னால்  75   லட் சம்  ரூபாய்   மற் றும்   ஒரு   சொ குசு  காரு டன்   டைட் டிலை    வென்று   இருக் கி றார் .  ஆனா லும்   விக்ர மன்  தான்   மக் களின்   ம னதை   வென் றவர்  என   தற் போது   பல ரும்   பேசி   வரு கிறா ர்கள்  .  அத னால்  இந்த   சீசன் ஒரு பிளாப்   சீசன் என   ரசிக ர்கள்   தற் போது   கூறி   வரு கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.