ரொ ம்ப தொ ல்லை கள் தருகி றார்கள்.!! சினி மாவை விட்டு விலகி விட வா.!! மேடை யில் மணமு டைந்து பேசிய நடி கை ராஷ் மிகா.!!

0

தற் போது   தென் னிந்தி ய   சினி மா வில்   பி ரபல   நடிகை யாக   இ ருப்பவ ர்   நடி கை  ராஷ் மிகா   மந் தனா .   தெலு ங்கில்  கீதா   கோவி ந்தம்   என்ற   திரைப்ப டத்தி ன்   மூலம்   தென் னிந்தி யா   முழு வதும்   பிரபல மடை ந்தார் .  அதன் மூலம்   தமி ழில்   கார்த் தியு டன்   சுல் தான்   திரைப் படத் தில்   நடித் திருந் தார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந் து   தற் போது   தள பதி   விஜய்   உடன்   வாரி சு   திரை ப்படத் தில்   நடித் திருக் கிறார் .  மேலும்  தற் போது   பல   ஹிந்தி   திரை ப்படங் களி லும்   கமி ட்டாகி   நடித் திருக்கி றார்  . இதன் மூலம்   இந்தி யாவி ல்   தவி ர்க்க   முடி யாத   நடிகை யாக   இவர்  இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

மே லும்   பிர பல   நடிகை  என் பதால்   பல    விமர்சன ங்க ளுக்கு ம்   இவர்   உள் ளாகி  இருக்கி றார்.   மேலும்   பல   ச ர்ச் சைக்கு ரிய   விஷ யங்க ளை யும்   சந்தித்தி ருக் கிறார்  . சமீப த்தி ல்   இவர்   கன் னடா   துறை யை   கண்டு   கொள் வது   கிடை யாது   என்று இவர்  மீது   பெ ரிய   சர்ச் சை   எழ ந்தது.

 

 

இவர்   சமீப த்தில்  பேட்டி   ஒன்று   கொடுத் திரு ந்தார் . . அதில் பல   விஷயங் களை   பேசி    இருக் கி றார் .  தேவை யில் லாமல்   பல   விமர்ன ங்க ளுக்கு   ஆளாகி றேன்.  நான்   ஒர்க் அவுட்   செய் யாமல்   குண் டாக   இருந் தா லும்   த வறு.

 

 

ஒர்க வுட்  செய் து   ஒல்லி யாக   ஆனா லும்  த  வறு  . நான்   ஓவ ராக   பேசி னாலும்   க்ரீஜ்  என்று   கூறு கிறா ர்கள்  .  பேசவி ல்லை  என்றா லும்   இந்த   பொண் ணுக்கு  அதிக   திமிர்   என்று   கூறு கிறார் கள் .  நான்   என்னதா ன்   செய் வது   சினி மாவை   விட்டு   வெளி யேறி   விட வா ?   இல் லை   வேண் டாமா?

 

 

என் னிடம்   உங்க ளுக்கு   ஏ தேனும்   பிரச்ச னை    இரு ந்தால்   என்னி டம்   தெளி வாக கூறி   விடுங் கள்  . என்னை   தவ றான   முறை யில்   நினைக் காதீ ர்கள்   என்று   மிக வும்   மனமு டைந்து   பேசியி ருக்கி றார் .  இது   தற் போது  சமூக   வலை தளத்தி ல்  வைர லாக   பேசப்பட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.