வாய் ப்பு இல் லாமல் சுற்றி வரும் பிர பல தமிழ் நடி கை.!! ஆ னால் சம்ப ளம் மட் டும் பல கோடி வேண்டு மாம்.!! கேள் விப்ப ட்டு கோப மான தயா ரிப் பாளர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   நடிக ர்க ளுக்கு   உள்ள   முக்கி யத்து வம்   நடிகை களு க்கு   கிடை யாது  .  நடிகை கள்   ஒரு   கட்டத் தில்   பிர பல   நடிகை யாக   பிசி யாக  இருந் தாலும்  அதன் பின்   வாய் ப்பு கள்   இல்லா மல்   இரு ந்து   வருகி ன்றன ர்.

 

 

அதே போல்   தான்   தற் போது   ஒரு   நடி கை   வாய் ப்பில் லாமல்   இரு க்கும்   நிலை யிலும்   ச ம் பள த்தை   மட்டும்   பல   கோடிக ளில்   கேட்கி றார் .  இதனால்  தயாரி ப்பாள ர்கள்    அவர் மீது   கடும்   கோப த்திலி ரு ந்  து   வரு கின்ற னர்.   அந்த   நடி கை   தமிழ்   சினிமா வின்  பிரப ல   நடி கை   அஞ் சலி   தான்.

 

 

க ற்றது   தமிழ்  திரை ப்பட த்தின்   மூலம்   அறிமு கமான வர்   இவர் .  அதை   தொட ர்ந்து  பல  வெ ற்றி   திரை ப்படங் க ளில்   ந  டித் திருக்கி றார் .  மே லும்   பல  முக் கிய   நடிகர் கள்   திரை ப்படத் திலு ம்   இவர்   நடித்தி ருக்கி றார்  . கடைசி யாக   வெளி யான   நாடோ டிகள்  2  ,  பாவ   கதை கள் ,   சிந்து பாத்   திரை ப்ப டங்கள்   வெற்றி யை   கொடு க்கவில் லை.

 

 

இந்த   நிலை யில்   அஞ் சலி   த ற்போது   வெப்   சீரி யல்க ளி ல்   அதிக   கவ னம்   செலுத் தி   வருகி றார்.   தொட ர்ந்து  பல   வெப்   சீரிய ல்க ளில்   நடி த்து   வரு கிறார்.  அதன்  மூலம்   படங்க ளில்   நடிக் கும்   சம்ப ளத் தை   விட   அதிக மா க   வா ங்கி   வருகி றார்  .  நவ ரச ,   ஜா ன்சி     ஆகிய   வெப்   தொ டரில்   நடித் திரு க்கி றார்.

 

 

ஆனா ல்   அது வும்   சு மாரா ன   வர வேற்பு   பெற் றிருப்ப தால்   தற் போது   ஏழு கடல்   ஏழும லை  என்ற   திரைப் படம்   அஞ் சலி    ந  டிப்பில்   உரு வாகி   வருகி றது .  இந்த   படம்   வெற்றி யடை யும்   என்ற   நம்பி க்கை யில்   அடுத் தடு த்து   கமிட்டா கும்   படங் க ளுக்கு   சம்ப ளத் தை   பல   கோடி   கேட் கிறா ராம்.

 

 

ஒரு  கோடி  வரை   சம்பள த்தை   வாங்கி க்   கொண் டிருக்கு ம்   இவர்   தற் போது   மேலும்  ஒரு கோடி   சம்பள மாக   கேட்பதா ல்   தயாரி ப்பாளர் கள்   மீது   சலி ப்பில்   இருந்து   வரு கிறார் கள் .  வாய் ப்பில் லா மலே   இப் ப  டியா  என   பல ரும்   தற் போது   கேலி   செ ய்து   வரு கிறார்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.