சிவ கார்த் திகே யன் பட த்தில் நடி க்க கூ டாது.!! நடித் தால் உன க்கு இனி வாய் ப்பி ல்லை என்று சொன் னா ர்கள்.!! ஓப்ப னாக பேசிய பிர பல நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   நடி கர்களி ல்   ஒரு வர்   நடி கர்   சி வகா ர்த்திகே யன்.  விஜய்   டிவி யில்   தொகு ப்பாளரா க   இரு ந்து   சினி மாவுக்கு   வந்த வர்  இவர் .  மிக  குறு கிய   கால த்திலே யே   மிகப்பெ ரிய   ரசி கர்   பட்டாள த்தை   உருவா க்கி   விட் டார்.

 

 

மே லும்   சி னிமா   து றையி லும்   தன க்கான    பெரிய   மார்க் கெ ட்டை   வைத் திருப்ப வர்  . சமீப த்தி ல்   இவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   பிரிண் ட்ஸ்    திரைப் படம்   மோச மான   விமர்சன ங்க ளை   கொடு த்த து  . இத னால்   பாக்ஸ்   ஆபி ஸில்   படம்    தோ ல்வி   அடை ந்தது.

 

 

இதை  அடு  த்து   அயலா ன் ,   மாவீ ரன்    படங்க ளை   வெ ற்றி   படமா க   கொடு க் க   இவர்   பிஸி யாக    இரு ந்து   வரு கிறார்  .  இந்த   நி லையில்   கதாநா யகி களுக்கு   முக்கி யத் துவம்   கொடு க்கும்   கதை யை   தேர்ந் தெ டுத்து   நடிக்க   கூடி யவர்   நடி கை   ஐ ஸ்வர் யா   ராஜே ஷ்.

 

 

இவர்   தனுஷ் ,   விஜய்   சேது பதி   என   பல   மு ன்னணி   நடிகர்க ளுட ன்   நடித் திருக் கிறார் .  இவர்  சமீபத் திய   பேட்டி   ஒன் றில்   பேசி ய   போது   நம்ம   வீட்டு   பிள் ளை   படத் தில்   சிவகா ர்த்தி கே யன்   தங்கை யாக   நடி க்க   வேண் டாம்   என்று   ப லரும்   கூறினா ர்கள்.

 

 

இது   போன் ற   சினி மாவி ல்   நடித் தால்   அக்கா ,  தங் கை   ரோல் தான்   கிடை க்கும்   ஹீரோ யின்  வாய் ப்பு   கிடை க்காது   என் றெல் லாம்   சொன் னார் கள்  . இருப் பி னும்   அந்த கதை   அம் சம்   எனக் கு   பிடி த்து   அந்த   படத் தில்  நடித் தேன்   என்று   கூறி யிருக் கிறா ர்.

 

 

ஆ னால்   அவர்   சொ ன்னது   போ லவே   அந்த   ப டத் திற்கு   பின்பு பல   படங்க ளில்   கதா நாய கியாக   நடித்தி ருக்கி  றார் .     சமீபத் தில்   டிரை வர்   ஜமுனா    திரைப் படத்தில்   நடி த்திரு ந்தார்.   அந்த   பட மும்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   இரு க்கி றது. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.