சினி மாவே வேண் டாம் என வெறு த்து ஒது ங்கிய பிரப ல நடி கர்.!! மணி ரத்தி னம் பட நடிக ருக்கு ஏற் பட்ட அவல நிலை.!!

0

சில   நடிகர்க ள்    ஆரம்ப கால   படங்க ளை   பார்க்கு ம்  போது   இவர்க ளெல் லாம்  உச்ச   நடி கர்  களாக   வள ருவா ர்கள்   என்று   நினை த்திரு ப்போ ம்  . ஆனா ல்   பின்னா லில்   அவர் கள்   இருக் கின் ற   இடமே   தெரியா மல்   கா ணாமல்   போய் விடு வார் கள்.

 

 

அது வும்  சில   நடிகர் கள்   தமி ழை   தவி ர்த்து   மற்ற   மொழி   பட ங்க ளில்   நடி த்து   கூட   அங் கீகா ரம்   கி டை க்கா மல்   இ ருந்து   வருகி றார்க ள்  . அதில்   ஒரு வர்  தான்  தமிழ்   சினிமா வி ன்   பிர பல   இயக் குன ர்   மணிர த்தின த்தின்   அசி ஸ்டன்ட்  டைரக் ட ராக   வே லை   செ ய்து   பின்   ந டிக ராக   மாறி யவர்.

 

 

மணி ரத்தி னம்   தமிழ்   சினி  மாவின்   பிர பல   இயக்கு னர் .  இவர்   கடை சியாக   பொன் னியி ன்   செல் வன்   திரைப்ப டத் தை   இயக் கி   வெ ற்றி   கண் டார்  . தமிழ்  தெலு ங்கு   உள் ளிட்ட    மொழி யில்    நடி த்து   பிரபல மான   ந டிகர்   தான்   சித் தார்த்.  ஆரம்ப த்தில்   மணி ரத்தி னம்   உதவி   இயக் குன ராக  பணி யாற் றியவர்.

 

 

மணி ரத்தி னம்   இய க்கிய   ஆயுத   எழுத் து   திரை ப்ப டத்தில்   நடித் தார்.  அதன் பின்   தமி ழில்  சில   திரை ப்படங் கள்   மட்டு மே   நடித் தார்  .  பின்   தெலு ங்கில்   சாக் லேட்   பாயா க  வலம்   வந் தார்.   இவர்   அங்கு   பட  வா ய்ப்புக ள்   குறைந் ததும்   மீண் டும்   தமி ழுக்கு   வந் தார்.

 

 

அரண்ம னை  2  ,  சி கப்பு   மஞ் சள்   பச் சை    திரைப் படங்க ளி ல்   நடித் தார் .  அந்த   படங் கள்   வெ ற்றி   பெ ற்றா லும்   கட ந்த   இர ண்டு   வருடங் களாக   தமி ழில்   பட  வாய்ப் புகள்   இல் லா மல்   இ ருக்கி றார்  . அவ்வ ப் போது   ச மூக   வலை தள த்தில்   ஏதோ ஒரு   சர்ச்சை க்கு ரிய   கருத்து க்க ளை   கொண் டிரு க்கி றார்.

 

 

தற் போது   நடி கை   அதி தி  உடன்   இவர்  லிவிங் கில்  இரு ந்து   வரு கிறார்.    புகைப் படங் கள்   அவ் வப்போ து   இணை ய த்தில்   வெளி வந்து   கொண் டிருக் கிறது  .  ஆர ம்பத் தி ல்   வெற்றி   படங் களை  கொடு த் தாலு ம்   தற் போது   இரு க்கி ன்ற   இ டமே  தெரியா மல்   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.