என க் கு ஆண் குழந் தை பிற ந்து விட் டது.!! மகி ழ்ச்சி யுடன் புகை ப்ப டத்தை வெளி யிட்ட பிர பல தமிழ் நடி கர்.!! ஆ னால் குழ ந்தை க்கு இப் படி ஒரு பிர ச்ச னையா.??

0

பிர பல   தமிழ்   நடி கர்   மற் றும்   தயாரி ப்பா ளர்   தன க்கு   ஆண்   குழ ந்தை   பிறந் துள்ள தாக   இணை யத் தில்   கூறி யிருந் தார்.    அத ற்கு   பல  ரசிக ர்க ளும்   திரை துறை யை   சேர் ந்த   பிரப லங்க ளும்   அவரு க்கு   வாழ் த்துக் களை   தெரிவி த்திருந் தனர்.

 

 

அந்த   பிரப லம்   தயாரி ப்பாள ர்   மற் றும்   நடி கர்   ஆர் கே   சுரே ஷ்  .  இவர் பல   படங் களை   தயாரி த்து   வெற் றி   பெற் றிருக்கி றார் .   அதை   தொட ர்ந் து   பாலா இய க்கிய   தாரத ப் பட்டை   திரை ப்படத் தின்   மூலம்   நடி கராக   அறி முகம்   ஆனா ர்.

 

 

அதன்  பின்  பல   திரைப் பட ங்க ளில்   வில்ல ன்  ,   குணசி த்தி ரம்   என   நடித் திருக் கிறார்  . இவர்   ஹீரோ வாக   நடி த்த   விசி த்தி ரன்  திரை ப்ப டம்   வெளி  யாகி   நல்ல   வர வேற் பு   பெற்ற து  .  இந்த   நிலை யி  ல்   ஆர் கே   சுரே ஷ்   மனை விக்கு   கடந்த சில   மாத ங்களு க்கு   முன்   வளை காப்பு   நிக ழ்ச்சி   நடந் தது.

 

 

அந்த   நிகழ்ச்சி க்கு   பல   அரசி யல்   தலை வர்க ளும்   வந் திருந்த னர்.   இந்த நிலை யில்  இவர்  தன க்கு   ஆண்   குழந் தை   பிறந் துள்ள தாக   தற் போது   சமூக   வலைத ளத்தில்   அறிவி த்திரு க்கி றார் .   ஆனா ல்   குழ ந்தை க்கு   சுவாச   பிரச் சனை   இருந்த தாகவும்   தற்போ து    சரியா கிவிட்ட தாக   குறிப் பிட் டார்.

 

 

குழந் தை யின்   புகைப் படத் தை யும்   பதிவு   செ ய் த   நிலை யில்   அந்த  புகை படத்தி ற்கு   ரசிக ர்கள்   ம ற்றும்   திரை துறை   சார் ந்த   பிரப லங்க ளும்   தங்க ளது   வாழ்த்து க்க ளை   கூறி   வருகி ன்ற னர்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.