பி ரபல சீரி யல் நடி கை ஜனனி யா இது.? மாட ர்ன் உடை யில் பு கை ப்பட த்தை வெளி யிட்டு ரசி கர்க ளுக்கு ஷாக் கொ டுத்த நடி கை.!! வைர லாகும் புகைப் படங் கள் உள் ளே.!!

0

சீரி யல்   மூலம்   மக்க ளிடம்   பிரப லமா ன   நடி கை கள்   பலர்   இரு க்கிறா ர்கள்.  அதில்   ஒரு வர்   தான்   நடிகை   ஜன னி  அசோக்   கு மார் .   கோ வையை   சேர்ந் தவர் இவர்.   விஜய்   டிவி யில்   ஒளிப ரப்பா ன   பிர பல    சீரி யல்  களில்   ந டித்து   இருக் கிறார்.

 

 

மாப் பிள் ளை ,   ஆயுத  எழு த்து  ,  மௌன ராக ம்  ,  நாம்   இ ருவர்   ந மக் கு   இரு வர்  போன்ற   தொ டர்க ளில்   அடு த்தடு த்து   நட த்து   பிரப லமா னார் .  இவ ருக்கெ ன ஒரு   ரசி கர்   கூட்  டம்   இருக் கி றது   .    இருந் தும்   இவரு க்கு   இணை யத் தில்   பல  ரசிக ர்கள்   இருந் து   வரு கின்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இன் ஸ்டா வில்   பக்க த்தில்   எ  ப்போ தும்   ஆக் டிவாக   இருக்க க்கூடி யவர்   இவ ர்  .  அவ்வ ப் போது   ஏ  தோ   ஒரு   போட் டோக்க ளை யும்   வீடியோ க்களை யு ம்   பதிவு   செ ய்து   கொண் டே   இருப் பார்.

 

 

அத ற்கும்   ஒரு   ரசி கர்   கூட் டம்   இரு ந்து   வரு கிறது  .  அண்மை யில்   அவர்   முதல்   முறை யாக   தனது   த லைமு டியை   கர் லிங்   வைத்து   வெளியி ட்டு   அதற் கும்   ரசிகர் கள்   ஏகப்ப ட்ட   கமெ ன்ட்  கொ டுத்து   வந்தி ருந்த னர்  .  மேலும்     பல ரும்   சினி மா   கதா நாயகி  போல்   இருக் கிறீர் கள்   என் றெல் லாம்   கூறி யிருந்த னர்.

 

 

அந்த   புகை ப் படம்  இணை யத்தி ல்   சில   நாட்க ள்   வைரலா ன   ஒன் றாக   பேசப் பட்டு   இரு ந்தது .  மேலு ம்   சீரி யல்க ளில்   குடு ம்ப    பாங் கான   பார் த்த   இவ ரா   மா டன்   உடை  யில்   என்றெ ல் லாம்   ப லரும்   கூறி    வந் திரு ந்த னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.