சத் தமே இல்லா மல் விஜ ய் சேது பதி இட த்தை நிர ப்பும் பிர பல நடி கர்.!! கை வசம் இத்த னை பட ங்களா.? விய ந்து பார்க் கும் ர சிகர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல  நடி கர்   விஜய்   சே துபதி .  இவர்   தற்போ து   தமிழ்   சினிமா வை   காட்டி லும்   பாலி வுட் டி ல்   அதிக   ஆ ர்வம்   காட்டி   வருகி றார்  . அங் கும்   கிட்டத் த ட்ட   நா ன்கு   படங் கள்   கைவ சம்   வை த்து   இருக் கிறா ர்   .

 

 

மேலு ம்   ஒரே   சமய த்தில்   பல   படங்க ளில்   ந டித்த   ஆறு   படங்க ளுக்கு  மேல் ரிலீஸ்   செய் யக்கூ டிய   நடி க ர்   இவ ர் .  அணை த்து   பட மும்    வேறு பட்ட   கதாபா த்திர த்தை   கொ ண்டு   நடி த்து   இரு ப் பார்.    வ ருடத்தி ற்கு   பல   திரை ப்பட ங்களை  வெளியி டும்   நடிக ர்களி ல்   முக்கி யமான வர்    இவர்.

 

 

இத னால்   தொடர் ந்து  இவர்   முகத் தை   பார் த்து   வருவ தால்   ரசிகர் கள்   ஒரு  கட்டத் துக்கு  மேல்   சலி ப்பு   ஏற்ப ட்டு    சமீபத் தில்   இவர்  படங் கள்   பெரி தும்  வரவே ற்பு    பெறுவ தில்லை .   அத னால்   இவர்   சமீபத் தில்   படங்க ளை   குறைத் து   வருகி றார்.    தமிழ்   திரை ப்படங் களை   வெளி யிடாம ல்   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

இப் படி   இருக் கின் ற   நிலையி ல்   இவ ர்   படம்   வெளியி டாத   சமய த்தில்   ஒரு நடிகர்   அசால் டாக   இவ ரது   இடத் தை   பிடி த்து   விட் டார்   என்று தான்   சொல்ல   வேண் டும் .   தற் போது   அவர்   கை வசம்   பல   திரைப்ப டங்க ளை   வைத் திருக் கிறார்  .  அதா வது   அந்த   நடி கர்   ராக வா   லாரன் ஸ்   தான்.

 

 

இவர்  கிட்ட தட்ட  விஜய்   சேதுப தியி டம்   போட் டி   போட் டுக்   கொண் டு   தற் போது  சந்தி ரமு கி   2 ,   அதிகா ரம் ,   துர் கா ,   ஜிகர்த ண்டா   2    போ ன்ற   படங் களை   கை வசம்   வைத் திரு க்கி றார்  .  அத னால்   தொட ர்ந்து   படங் களை  நடி த்து   வருகி றார் இவர் .   சந்தி ரமு கி   2   ,  ஜிகர் தண் டா   2   பட ங்களு க்கு   மக் க  ள்   மத்தி யில்   பெரிய  எதிர் பா ர்ப்பு   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

 

ஏனென் றா ல்   கார் த்தி   சுப்பு ராஜ்   இயக் கத் தில்   உரு வான  ஜிகர் தண்டா  மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொ டுத்து ள்ள து  . அத னால்   இந்த   படத் தை   பல ரும்   எதிர்பா ர்த்துக்   கொண்டி ருக் கின் றனர் .   இவர்   தற் போது   சத்த மே   இல்லா மல்   விஜய்  சேது பதி   இடத் தை   பிடித் துக்   கொண்டி ருக்கி றார்   என்ப து   குறிப் பிடத்த க்க து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.