மீண் டும் புதிய பட த்தில் ஹீரோ வாக நடிக் கும் நடிக ர் சூரி .!! கதா நாயகி யார் தெரி யுமா.?? வெளி யான புகை ப்பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   காமெ டி   நடிக ராக   இரு ப்பவர்  நடி கர்   சூரி  . கா மெடி   நடி கராக   இரு ந்து   பின்     திரை ப்படங் களி ல்   ஹீரோ வாக   நடி த்து   வருகி றார்  .   பிர பல   இயக்கு ன ர்   வெற்றி மாற ன்   இயக் கத் தில்   உருவா கியு ள்ள   திரைப் படம்   தான்   விடு தலை.

 

 

இந்த  படம்   இர ண்டு   பாக ங்களா க   உருவா கி   இரு க்கி றது.   இந்த   படத் தில்   கதா நாய கனாக   சூரி   நடிக் கி றார் .   மே லும்   இந்த   படத் தில்   முக் கிய   கதா பாத்திர த்தில்   விஜய்   சேது பதி யும்   நடித் திருக் கி றார்  .  இதுவ ரை   நகை ச்சுவை  நடி கராக   நடி த்து   வந்த   இவர்   இந்த   படத் தி ல்   ஹீரோ வா க    அ றிமுகமா கி றார்.

 

 

அது வும்   வெற்றி மாறன்   திரை ப்ப டம்   என்ப தால்   இவருக் கு   சிற ந்த   கதாபா த்திரம்   அமையு ம்   என்ப தில்   எந்த   சந்தே கமு ம்   இல் லை  .  இதை   அடு த்து   இன் னும்   சில   திரை ப்படங் களில்    கதா நாயக னாக   நடிக் க   இருக் கிறார்.

 

 

நடி த்த   முதல்   படமே  இன் னும்   வெளிவ ராத   நிலை யில்   இவர்   மீண்டு ம்   ஒரு  திரைப்ப டத்தி  ல்   ஹீரோ வாக   நடிக்க   இரு க்கி றார்.  இந்த   படத் தின்   பூஜை   அண் மையில்   நடந்தி ருக் கிறது .   அத ன்    புகைப் பட ங்கள்   தற்போ து   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வைர லான    வண் ணம்   இருந் து   வருகி றது.

 

 

மே லும்   இந்த   பட த்தில்   கதாநா யகி யாக   பிர பல   மலையா ள   நடி கை   ந டிக்க   இருக் கி றார் .   அவர்   பெ யர்   அன்னா பென்.    இவ ரது   புகை ப்படங்கள்   தற் போது   இணைய த்தில்   வெளி யாகி யிருக் கிறது.

 

 

சூரி   மற் றும்   கதாநா யகி    இருவரும்   மாலை யும்  கழுத் துமாக   இரு ப்பது   பலரும்   சூரிக் கு   மறுமண மா   என்ற   அள விற்கு   பேசி   விட் டனர்  .  இது புதிய   திரைப் படத் தின்   பூஜை யில்   எடு த்த   புகை ப்படம்   என் பது   தற்போ து   தெளி வாகி   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.