என் னது நீ சூப் பர் ஸ் டாரா.? சூப் பர் ஸ் டார் பட்ட த்தை திரு டுற உன க்கு விவ ஸ்தை இல்லை யா.!! மேடை யில் விஜ யை கிழி த்த பிரப லம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பி ரபல   நடிக ராக   இருப் பவர்   விஜய் .  இவர்   நடி ப்பில்   சமீப த்தில்   வாரிசு  திரை ப் படம்   வெளி யாகி   இரு ந்தது  . இந்த   படத் தின்   இசை   வெளியீ ட்டு   விழா வில்   பேசி ய   அனை வரும்   விஜய்   சூப்ப ர்   ஸ் டார்   சூப் பர்  ஸ்டா ர்   என்று   கூறி யிருந்த னர்.

 

 

இது   இணை யத் தில்   பெரும்   விவாத த்தை   ஏற்ப டுத்தி யது  . ஏனென் றால்   தமிழ் நாட் டில்   40   வருடங் களு க்கு ம்   மே லாக   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   பட்டத் தை   வைத் திருப் பவர்   நடி கர்   ரஜி னிகா ந்த் .   அவரி டத் தில்   யா ரும்   இன்று வரை   நெ ருங்க   முடி யாமல்   இ ருந்து   வரு கின்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்  விஜய்   அடு த்த   சூ ப்பர்   ஸ் டார்   என்று கூட   சொல்லா மல்   சூப்  பர்  ஸ்டா ர்   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   என்று   அனை வரும்   குறிப் பிட்டு   வரு கின்ற னர்.  குறிப் பாக   சர த்கு மார்   விஜ யை   மேடை யில்   சூப் பர்   ஸ் டார்   எ ன்று   பேசியது   பெ ரும்   சர்ச் சை   ஏற்படு த்தி   இ ருந்தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   விஜ யும்   அத ற்கு   எந்த   மறுப் பும்   தெரிவி க்கா மல்   இ ருந் தது    பல   தரப்பி ல்   இருந் தும்   விமர் சனத் திற்கு   உள் ளாகி   இரு ந்தது .  இந்த   நிலை யில்   பிர பல   பத்திரி கை யாள ராக  இரு ந்து   வரும்   பயில் வான்   ரங்க நாத ன்    சமீப த்தில்   தனி யார்   சேனலு க்கு   பேட்டி   ஒன் று   கொ டுத்தி ருந் தார்.

 

 

அதா வது   விஜய் தான்   அடு த்த   சூப் பர்   ஸ் டார்   என்று   விஜய்   ரசிக ர்கள்   கூறி   வருகி ன்றன ர்  .  எப்போ துமே   நான்   தான்   அடு த்த   ம க்கள்   தில கம் ,     அடு த்த   நடி கர்   திலக ம்  ,  அடு த்த   உலக   நாய கன்   என்று   சொல் லிக்   கொ ள்ள   மாட்டா ர்கள்  .  அப்ப டித்தா ன்   சூப்ப ர்   ஸ் டார்   பட்ட மும்   ர  ஜினி   ஒருவ ருக்கு த்தான்   பொரு ந்தும்.

 

 

அந்த   பட்ட த்தை யே   இப்போ து   திருடு கிறீர்க ள் .   எதை   திருட னும்னு  ஒரு   விவஸ் தை  இல்லை யா  என   மே டையில்   பேசி   இருந் தார்  .  அடு த்த   எம்ஜி ஆர் ,    சிவாஜி ,    கமல்  என்ற   பேச்சு    வந் ததே   கிடை யாது  .  ஆனா ல்   சூப் பர்   ஸ் டார்   பட்டத் தின்   மீது   மட் டும்   எப்போ துமே   ஒரு   ஈர் ப்பு   இரு க்கத் தான்   செய்கி றது.

 

 

விஜய்   என்ன தான்   தொ டர்ந் து   வெ ற்றி   கொ டுத்தா லும் ,   பிசின ஸில்   பல கோடி  வசூல்   செய் தாலு ம்   ரஜினி காந்த்    இருக் கும்   வரை  சூப் பர்   ஸ்டா ர்    அவர் தான்  சூப் பர்  ஸ் டார் .  இந்த   பிரச் சனை   பெ ரிதாக   வெ டிக்க   ஒரே   கார ணம்   விஜய்   மட் டும்  தான்   அவர்   இந் த   பிரச் சனை   குறி த்து   வாய்   திறக்கா மல்   இரு ப்பது   தான் ..

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.