அரண் மனை 4 பட த்தின் ஹீ ரோ இவ ரா.?? வெ ற்றி பெற த ரமான நடி கரை பிடி த்த சுந் தர் சி.!! வைரலா கும் செய்தி.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   தவிர் க்க   முடி யாத   இயக்குன ர்க ளில்   ஒரு வர்   சுந் தர்  சி.  முத லில்   இய க்குன ராக   அ றிமு கமா னவர்  பின்   பல   வெற்றி   திரை ப்படங் களி ல்   நடி த்து   நடிக ராக வும்   அடை யாள ம்   காணப் பட்டா ர் .   தொட ர்ந்து   இயக்கு னரா கவும்   ஹீரோ வா கவும்   நடி த்து   வெ ற்றி   கண் டார்.

 

 

அதன்   கார ணமாக   இவ ரது   மார்க் கெட்   அதிக ரித்து க்   கொ ண்டிருந் தது  . இந்த   நிலை யில்   சில   வருடங் களு க்கு   முன்பு   முனி   சீரி யஸ்   வெளி யான   பின்   பேய்   படங்க ளுக் கான   மார்க் கெட்   அதிக மாக   இருந் தது  . அந்த   சமய த்தில்   தான்   இவர்   அரண் மனை  என்ற   திரைப் படத் தை   இய க்கி   நடித் தார்.

 

 

2016  ஆம்  ஆண்டு   இந்த படம்   வெளி யான து.    இந்த   பட மும்   மக்க ளுக்கு   பிடி த்து   போன தால்   வெற் றியை   கொடு த்த து .  அ தன்பின்   இ வரும்   அர ண்மனை   பட த்தின்   அடு த்த டுத்த   பாக ங்க ளை   இயக் கத்   தொ டங்கி   விட் டா ர் .  இது வரை   மூன்று   பாக ங்க ள்   வெளி யாகி      வெற் றியை    கொடு த்திரு க்கி றது.

 

 

இந்த   நிலையி ல்   இந்த   படத் தின்    நான்கா வது   பாகத் தை யும்   இய க்க   தற் போது   இவர்  முடிவு   செய் து   இரு க்கிறா ர் .  மேலும்   ஒவ்வொ ரு   பாக த் திற்கும்   புதுப் புது   கதா நாயக ர்க ளை   நடி க்க   வை க்கி றார் .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது  இந்த   பாகத் திற் காக   பி ரபல   முன் னணி   நடி கரை   அணுகி   இருக் கி றாராம்.

 

 

அந்த   பிரபல ம்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   ஹீரோ  வில் லன்   எ ன    தமிழ்   சி னிமா  மட்டு மின்றி   பல   மொ ழி   ப டங்களி லு ம்   கல க்கி   வரும்   நடி கர்   விஜய்   சே துபதி  தான் .   இவர்   அரண் மனை   நான் காவது   பாக த்தில்   ஹீரோ வாக   நடி க்க   இருக் கிறார்  . இ வர்   விஜய்   சேது பதி   சந் தித்து   முழு   கதை யை யும்   கூறிவி ட்டா ராம்.

 

 

அத ற்கு   அ வரும்   சம்ம தி த்து   விட் டார்  .   விரை வில்   இதற்கா ன   படப் பி டிப்பு   தொட ங்கும்   என்று ம்   எதிர்பா ர்க்கப் படு கிற து.   இந்த செய்தி   தற் போது   வெளி யாகி   இணை யத்தி ல்    வைர லா கி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.