83 வய திலும் ஹீரோ வாக நடி க்கும் நடி கர் கவு ண்ட மணி.!! பூஜை யுடன் தொட ங்கிய படபி டிப்பு.!! கவு ண் டமணி இப் படி மா றிட் டாரே.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   கா மெடி   நடிக ராக   இருந் த வர்   தான்   கவுண் ட மணி.  கவுண் டம ணி   செந் தில்   கா மெடி   என் றால்   அத ற்கென   தனி ரசிகர்   கூட்ட மே   இருந் து   வந்தி ருக் கிறது .  அது   மட்டு மல் லாம ல்   இவர்   நகை ச்சு வை   உடன்   சேர் த்து   சமூக   கருத்து க ளையும்   கூறி   வந்த வர்.

 

 

இவர்   நீண்ட   இடைவெ ளி க்கு   பிறகு  தற் போது   புதிய   படத் தில்   நடிக் க   இருக்கி றார் .   ஏற்க னவே   இந்த   படம்   குறி த்த  தகவ ல்கள்   இணை யத் தில்   வெளி யாகி யிருந் தது .   தற் போது  இந்த   பட த்தின்   படப் பிடி ப்பு    பூஜை யுடன்   தொட ங்கி   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த   பட த்தில்   கவுண் டம ணி   உடன்   இணை ந்து   தற் போ தைய   கா மெடி   நடி கர்   யோகி பாபு ,   கஞ் சா   கரு ப் பு   ஆகி யோர்   மு க்கிய   கதா பாத்தி ரத்தி ல்   நடி க்க   இருக்கி ன்ற னர் .   மேலும் பல   முன்  னணி   நடிகர் களு ம்   இந்த   ப டத் தில்   நடித் திருப்ப தாக   சொ ல்ல ப்படு கி றது.

 

 

மே லும்   இந்த   பட த்தில்   சஞ்ச னா   ஒரு   கதாபா த்திரத் தில்    நடிக் கிறா ர் .  மற்ற நடி கை  நடிக ர்கள்   தேர் வு   தற் போது   நடை பெற் று   வருகிற து  . அதா வது   தற் போது   பல   ஆண் டுக ளாக   எந்த  ஒ ரு   படத்தி லும்   நடிக் காமல்   இருந் தவர்   இடை யில்   இ ரண்டு   படங் களி ல்  கதாநா யகனா க   மட்டு ம்   நடித்தி ருந் தார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   த ற் போது   இந்த   படத் தில்   கதாநா யக னாக   நடிக் கிறார்.  அது வும்   பல ரும்   இந்த  வய தில்   சிறு சிறு   வேட ங்க ளில்   நடி த்து   அல்ல து   சி னிமா வை   வி ட்டே    ஒது ங்கி   இருக் கு ம்   நிலை யில்   இவர்  83   வயதி லும்   தற் போது   ஹீரோ வாக   நடி க்க   இருக் கி றார் .   இந்த   தக வல்   பல ரும்   ஆச்ச ரியப்ப டுத்தி  இருக் கிறது.

 

 

மேலு ம்   இவருக் கு   83   வய தா   என   ர சிகர் கள்   தற் போது   ஷாக்   ஆகி  இருக் கிறார் கள்  .  தற் போது   இந்த  படத்தி ல்   ஹீரோ வாக   நடிக் கும்   இவரு க்கு   பல   தரப் பு   ரசிகர்க ளும்   பிரபல ங்க ளும்   தங் களது   வாழ்த் துக் களை   தெரிவி த்து   கொ ண்டு   இருக் கின் ற னர்.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.