எம் ஜி ஆரு க்கு நிக ராக பார் க்கப் படும் ஒரே நடி கர் இவர் மட் டும் தான்.!! 12 ஆண்டு களு க்கு மு ன்பே கணி த்த நடி கர் சோ ராம சாமி.!!

0

மக் கள்   தில க ம்   எம்ஜி ஆர்   சினிமா வில்  ஒரு   மிகப் பெரிய  சரித் திர மாக   இருந் தவர்.    சி னி மாவில்   இரு ந்து    அரசிய லுக்கு   வந் தா லும்   ஒட்டு மொத் த   தமி ழக   மக்க ளின்   நம்பி க்கை யை   பற்றி   கிட்ட த்தட்ட   மூன்று   முறை   முதல மைச்ச ராக இருந் தார்.

 

 

அந்த   அளவி ற்கு   மக் களின்   மன தை   க வர்ந்த வர்   இவர்.  மேலும்   சினி மா வில்   அடு த்த   சிவா ஜி  ,  அடு த்த   ரஜினி   என்று   கூட   தற் போது   பல ரும்   பேசி   வருகிறா ர்கள்  .  ஆனா ல்   இவர்   தான்   அடுத் த   எம்ஜி ஆ ர்   எ ன்று   யா ரும்  கூறி யது   கிடை யாது  . அ ந்த   அள விற்கு   மிகப் பெரும்   சக்தி யாக   இருந் தவர்   இவர்.

 

 

பழம் பெரும்  நடி கர்   சோ  ராம சாமி  ஒரு   நடி கரை   மட் டும்   எம்ஜி ஆர்   நிக ராக   சொ ல்லி   இரு க்கிறா ர் . அந்த   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை    அஜி த்கு மா ர்   தான்.   ஒருமு றை   நடி கர்   மயில்சா மி  ந டிகர்   அஜித்தி டம்    உங் களை   எம்.ஜி.ஆர்   ரசிகர் களு க்கு   ரொ ம்ப   பிடிக் கும்   என்று   சொன் னபோ து   அதை   அஜித் நம்ப   வில் லை யாம்.

 

 

ஆ னால்   அவர்   சொன் ன  இரண் டு   மாதத் தில்   எம்ஜி ஆருக்கு   நிகரா னவர்   நடி கர்   அஜித்  என்று   கூறி   இருக் கிறா ர்.     நடி கர் அஜித்   எந்த   பின்பு லமும்   இல்லா மல்   சினிமா வுக்கு   வந் தார்  .  தன் னுடைய   சொந்த   உழை ப்பா ல்   இன்று   உச் சம்   தொ ட்டு   இரு க்கி றார்  என்று ம்   அதே   பண்புட ன்   இருப்ப வர்.

 

 

அஜித் குமார்   ரசிக ர்   மன்றத் தை   கலை த்த   போ தும்   இவரு க்கு   ரசிகர் கள்   இரு ந்து   கொ ண்டு  தான்   இ ருக் கிறா ர்க ள் .  அஜித்   சினிமா வி ல்   வளர் ந்து   கொண் டிருந்த   காலத் திலே யே   எ  ம்ஜிஆர்   ரசிக ர்க ளுக்கு   அவரை ப்   பிடி த்து   விட்ட தாம்.

 

 

அதே போல்   முன் னாள்   முத லமை ச்சர்   ஜெயல லிதா விற்கு ம்   அஜித் தை   ரொ ம்ப   பிடி க்கும்   என்று   பல   பேட்டிக ளில்   அவ  ர்   கூறியி ருக்கி றா ராம் .   அதேபோ ன்று  நடிகர்   சோ ரா மசாமி க்கும்   அஜி த்தை   ரொம் ப   பிடிக் கும்   என்று   அவ ருக்கு   மருத்து வம்   பார்த் த   டாக் டர்   ஒரு வர்   பேட்டி யில்   கூறி யிரு க்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.