காசுக் காக தான் சினி மாவில் நடி க்கி றேன் .!! இதில் என்ன தவறு இரு க்கி றது.!! கோப த்தில் கொ ந்த ளித்த பிர பல இளம் நடி கை.!!

0

தற் போது   த மிழ்   சினி மாவி ன்   வள ர்ந்து   வரும்   நடி கைக ளின்   முக்கி யமான வராக   இரு ப்பவ ர்தா ன்   நடி கை   பி ரியா   பவா னி   சங் கர் .  இவர்   சின் னத் திரை   தொலைக்காட்சிகளில் செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்தே பின் சீரியல் நடிகையாக பிரபலமானார்

 

 

இத னை   தொட ர் ந்து   மேயா த   மான்   திரை ப்பட த்தில்   வெள் ளித்தி ரை   நடிகை யாக   அறி முகமா னார்.   இவர்   அந்த   படத் தின்   மூல மே   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் றார்  .  அதன் பின்   அடுத்தடு த்த   திரை ப்படங் களி ல்   நடித் தார்  . குறிப் பாக    கடைக் குட்டி   சிங் கம்   திரை ப்ப டத்தி ல்   நடி த்து   வரவே ற்பு   பெற் றார்.

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   அடுத் தடு த்து   முன்ன ணி   நடிகர்க ளுக் கு   ஜோடி யாக   நடித் தார்  .  யானை   திரைப் பட த்தில்   கூட   அருண்  விஜய் க்கு   ஜோடி யா க   நடித் திருப் பார்  . இந்த   நிலை யில்   இவர்   சமீ பத் தில்   பங்க ளா   வீட் டில்   தனது   வருங் கால   கணவரு டன்   புகை ப்படங் களை   வெளி யிட்டு   இரு ந்தா ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்திய  பேட் டி   ஒன் றில்   சினி மாவில்   நு ழைய   கஷ்டப் பட்ட தாகவு ம்   வாய்ப் புக ள்   கிடை க் க   கடின மாக   உழை த்து  தான்   பணம்   கிடைத் ததால்   அதற் காக   ப டத் தில்   நடி க் க   ஒப்புக் கொ ண்டதா கவு ம்   கூறி யிருந் தார்.  அதா வது   பணத் திற் காக  தான்   நடி க்க   வந்த தாக   அவர்   கூறி யிருந் தார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்  சிலர்   பணத் திற் காக   மட் டுமே   அவர்   நடிக்கி றார்  என்று   பர ப்பி   வந் தனர் .  இந்த   நிலை யில்   இத ற்கு   அவ ரே   விளக் கம்   ஒன்று   கொடு த்திரு க்கி றார் .  அ தாவது   பணத் திற்கா க   தான்   சினிமா வி ல்   ந டிக்கி றேன்   என்று   சொ ல்லவே   இல் லை.

 

 

அப் படி  நான்   சொ ல்லி யிரு ந்தா லும்   அது   தவறு    கிடை யாது .  எல்லோ ரும்   பணத் திற் காக த்தான்   வேலை   செ ய்கிறார் கள்  . அப் படி  காசு   வாங்கு வது  ஏன்  தப்  பாக   பேசு கிறீர் கள் .இவ் வாறு  பதி வினை   போ ட்டு   அ னை வருக் கும்   பதில டி   கொடுத் திரு ந்தா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.